ALTINCI BÖLÜM: BELDE, İLÇE VE İL TEŞKİLÂTI 
Belde yönetim kurulu
Madde 40: 
İl ve ilçeler dışında belediye Teşkilatı bulunan her yerde bir başkan ile en az iki en çok dört üyeden oluşan belde yönetim kurulu teşkil edilir. Belde Teşkilatının ilk kurucu başkan ve yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmak suretiyle, il yönetim kurulu tarafından atanır. Belde başkanı ile yönetim kurulları, her kongre döneminde bağlı olduğu ilçe kongresinden önce, delege tespitleri için tüzüğün 39. Maddesi uyarınca o belde de yapılacak olan toplantıda, aşağıdaki şekle göre seçilir.
İlgili beldenin belediye hudutları dâhilinde ikamet eden veya işyeri bulunan her üye, belde yönetim kurulu başkan veya üyelikleri için adaylığını koyabilir yahut aday gösterebilir. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri belde Teşkilatında görev alamaz. Adayların belirlenmesine müteakip toplantı başkanının nezaretinde yapılacak gizli oylamada en fazla oy alan adaylar asıl üyeliğe, sonra gelen adaylar yedek üyeliğe seçilmiş olur. Yeter sayıda yedek üye çıkmaması halinde olan mevcutla iktifa olunur. Belde yönetim kurulu asıl üyeliğine seçilenler kendi aralarında gizli oyla bir başkan seçer. Başkan seçiminde salt çoğunluk aranır. Belde başkan ve yönetim kurulu, bağlı olduğu ilçe yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı görevden uzaklaştırma kararını, il yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla onaylaması ile görevden alınabilir. PM’ nin görevden alma hakkı saklıdır.
Görev ve yetkiler
Madde 41: 
Belde yönetim kurulu belediye hudutları dâhilinde partinin hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Belde yönetim kurulu:

  • Belde halkının partiye karşı ilgi ve sevgisini arttırmak,
  • Partinin program ve prensiplerini yaymak için gayret sarf eder,
  • Belde sakinlerinin üye olmaları için çalışır,
  • Belde kamu hizmetleri ile ilgilenir,
  • Belde hudutları dâhilinde ikamet eden partili üyelerin onaylı bir listesini parti başkanlığından alarak toplantılar için hazır bulundurur.
  • İlçe kongresi için yapılacak delege seçimini, ilçe başkanlığının göstereceği takvimi içerisinde gerçekleştirir. Bu amaçla yapılacak toplantının yer, gün ve saatini mahalli usullerle partililere duyurur.
  • Belde Teşkilatında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını gösterir onaylı listelerin birer örneğini seçimden sonra ki bir hafta içerisinde kaymakamlığa tevdii edilmek üzere ilçe başkanlığına verir.
  • Üst kademelerin vereceği talimat ve görevleri yerine getirir.
  • Seçimlerde parti adaylarının kazanmaları için çaba harcar.
  • Belde Teşkilatı hudutları dâhilinde bulunduğu ilçe yönetim kuruluna bağlıdır. Bu itibarla çok acil ve önemli bir sebep olmadıkça il başkanlığı ile yazışmaya girmez.

İlçe Teşkilatı
Madde 42: 
İlçe yönetim kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve 6 (altı) üyeden oluşur.
İlçe kongreleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Yedek Yönetim Kurulu üyesini de seçer. Belirlenen sayıda Yedek Üye bulunamaması halinde mevcut ile iktifa olunur.
Haklarında geçici de olsa çıkarma cezası verilmiş olup ceza süresi henüz dolmamış bulunan üyeler ilçe yönetim kurullarında ve parti organlarının hiçbirinde görev alamazlar.
1. Seçilmiş üyeler
İlçe kongresi seçilmiş üyeler ve tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş üyeler, tabii üyelerle birlikte 400’den fazla olamaz.
İlçeye bağlı mahalle ve köylerdeki kayıtlı ve partili üye sayısı, tabii üyelerle birlikte 400 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş ilçe kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 400’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 400 kişi seçilir.
Her belde, mahalle ve köyün ilçe kongresine göndereceği delege sayısı ilçe yönetim kurulunca tespit edilerek, delege seçimlerinden 3 ay önce il yönetim kuruluna gönderilir. Bu listeler il yönetim kurulunca incelenip tasdik edilmek suretiyle kesinleşir. Bu listelere karşı tasdik tarihinden itibaren 1 ay içerisinde PM’ ne itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine PM tarafından verilen karar kesindir.
Köy ve mahalleye isabet eden delege sayısı kadar o köy ve mahallede partili üye yoksa eksik üye kadar delegelik boş bırakılır. Bu delegelik başka bir köy veya mahalleden doldurulamaz.
Köy ve mahallenin genel seçiminden sonra kurulması, kaldırılması, bölünmesi birleştirilmesi gibi sebeplerle buralarda partinin aldığı oy miktarının resmen tespit edilememesi halinde delege miktarının tespitine il yönetim kurulunun önerilerini de dikkate almak suretiyle, PM yetkilidir.
2. Tabii Üyeler
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partili ilçe belediye başkanı ve ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, ilçe kongresinin tabii üyesidir. Merkez ilçelerde Büyükşehir belediye başkanı hariç olmak üzere, partili il belediye başkanı ve merkez ilçe çevresindeki diğer partili belediye başkanları merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir.
3. Onur Üyeleri
Parti üyeliği devam eden eski ilçe başkanları, o ilçede belediye başkanlığı yapmış olan üyeler ile ilçenin bağlı bulunduğu ilin partili eski ve yeni milletvekilleri, o ilçenin partili il genel meclisi üyeleri, ilçe kongresinin onur üyeleridir. Bu üyeler söz alabilir, fakat oy kullanamazlar.
Delege listesinin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 43: 
İlçe başkanlığı köy ve mahalle toplantılarından sonra ilçe kongresi için seçilen delegelerin listesini, kongreden en az 15 gün önce, iki nüsha halinde o yerin ilçe seçim kurulu başkanına vermekle yükümlüdür. İlçede birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması halinde delege listeleri birinci ilçe seçim kurulu başkanına verilir. İlçe seçim kurulu tarafından onaylanan delege listesi ilçe kongresinin yoklama cetvelini teşkil eder.
İlçe kongreleri
Madde 44: 
İlçe kongreleri yasa ve parti tüzüğümüzde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre 1 günden az 7 günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü saati ve yeri toplantı saatinden en az on gün önce toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu il merkezinin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. İlçe başkanlığı delegelerin toplantının, tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.
İl kongresi için seçilecek delege sayısı
Madde 45: 
İl kongresi seçilmiş üyeler ve tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş üyeler, tabii üyelerle birlikte 600’den fazla olamaz.
İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı tabii üyelerle birlikte 600 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş il kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 600’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 600 kişi seçilir.
İl teşkilatı
Madde 46: 
İl yönetim kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve 8 (sekiz) Üyeden oluşur.
İl Kongreleri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek Yönetim Kurulu üyesini de birlikte seçer. Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
İl disiplin kurulları 1 (Bir) Başkan ve 2 (iki) Üyeden oluşur.
İl Kongreleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birlikte, Disiplin Kurulu üye sayısı kadar yedek Disiplin Kurulu üyesini de birlikte seçer. Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
1. Seçilmiş Üyeler
İl kongresi için ilçe kongrelerince, seçilen delegelerdir.
2 Tabii Üyeler
İlin partili milletvekilleri, il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkanı, il disiplin kurulu üyeleri, Büyükşehir belediyesi başkanı il kongresinin tabii üyeleridir.
3. Onur Üyeleri
Parti üyeliği devam etmesi kaydı ile eski il ve disiplin kurulu başkanları, Büyükşehir ve il eski belediye başkanları, ilin partili eski milletvekilleri ve il belediye başkanı, il genel meclisi ve Büyükşehir veya il belediye meclisi üyeleri ile yönetim kurulu yedek üyeleri il kongresinin onur üyeleridir. Bu üyeler kongrede söz alabilir, fakat oy kullanamaz.
Delegelerin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 47
: İl başkanlığı, ilçe kongrelerinde il kongresi için seçilen delegelerin listesini iki nüsha halinde, kongreden en az 15 gün önce Yüksek seçim Kurulu’nun il kongresi için belirlediği seçim kurulu başkanına verir. İl seçim kurulu başkanı tarafından onaylanan delege listesi kesinleşir ve il kongresinin yoklama cetvelini teşkil eder. 
İl kongreleri
Madde 48: 
İl kongreleri yasa ve parti tüzüğümüzde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre 1 günden az 7 günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü saati ve yeri toplantı tarihinden en az on gün önce toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu il merkezinin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. İl başkanlığı delegelerin toplantının tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
Genel kurul için seçilecek delege sayısı
Madde 49:
 Her il kongresinde, o ili Genel kurulda temsil edecek delege sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla şu şekilde hesaplanır:
Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2(iki) ile çarpılır. Bulunan sayı ilin Genel kurula seçilecek delege sayısını gösterir.
Olağan il kongrelerinde, Genel kurul için kaç delege seçileceği kongrelerin başlamasına karar verildiği tarihte Merkez Yürütme Kurulu tarafından hesap edilerek PM’ nin onayından sonra il başkanlıklarına bildirilir.