BEŞİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLAT KADEMELERİ
Teşkilat birimleri
Madde 35:  
Parti Teşkilatı: belde, ilçe, il ve merkez Teşkilatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. Teşkilat kademeleri aşağıdaki birimlerden oluşur;
1. Belde Teşkilatı
Belde Başkanı
Belde Yönetim Kurulu
2. İlçe Teşkilatı
İlçe Kongresi
İlçe Başkanı
İlçe Yönetim Kurulu
3. İl Teşkilatı
İl Kongresi
İl Başkanı
İl Yönetim Kurulu
İl Disiplin Kurulu
4. Genel Merkez Teşkilatı
Genel kurul
Genel Başkan
Parti Meclisi
Merkez Yürütme Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu
Müşterek Disiplin Kurulu
5. Guruplar
Belediye Meclisi Gurubu
İl Genel Meclisi Gurubu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gurubu
Mülki idare taksimatı
Madde 36: 
Parti Teşkilatı mülki idare bölümlerine uygun olarak; Belde Teşkilatı il ve ilçeler dışında belediye Teşkilatı olan yerlerde İlçe Teşkilatı illerin merkez ilçeleri ve ilçe merkezlerinde, İl Teşkilatı il merkezlerinde, Genel merkez Teşkilatı Ankara ili merkezinde kurulur. Belde Teşkilatı ilçe başkanlığına, ilçe başkanlığı il başkanlığına, il başkanlığı Genel Merkeze bağlıdır. Her mülki idare bölümünde, yukarıda belirtilen Teşkilat birimlerinden sadece biri bulunur.
Yardımcı kurul, komisyon ve yurtdışı temsilciliklerin kurulabileceği PM tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Parti temsilcileri
Madde 37: 
İlçe seçimlerine katılacak delege seçimlerini gerçekleştirmek ve gerekli işlemleri yürütmek üzere her mahallede ve köyde partiye kayıtlı üyeler arasından biri, ilçe yönetim kurulunca, köy ve mahalle toplantılarında parti temsilcisi olarak görevlendirilir. PM uygun gördüğü takdirde temsilcilerinin seçimle tespitine karar verebilir.
Yardımcı kurul ve komisyonlar
Madde 38: 
Partinin amaç ve ilkelerine uygun çalışmaların en etkin şekilde yürütülmesi için, her kademede esnaf, üye, kadın, gençlik, v.b. gibi çalışma komisyonları kurulur ve her kademedeki Teşkilat birimleri kendi içlerinde geçici veya sürekli olarak, çalışma, araştırma ve danışma kurul, komisyon, masa ve meclisleri ve yurt dışı temsilcilikleri oluşturabilir. Yardımcı kurul, komisyon ve yurtdışı temsilciliklerin oluşturulma ve çalışma biçimleri ile bunların görev ve yetkileri, PM tarafından çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bütün parti Teşkilatı, parti tüzüğü ve yönetmelikleri hükümlerinin gösterdiği şekil ve şartlar dışında ve bu hükümlerin göstermediği bir sonuç ve hal tarzına göre karar alamazlar, uygulayamazlar. Böyle kararlar alındığı takdirde PM bu tür kararları tatbik etmemek ve ettirmemek yetkisine sahiptir.
Köy ve mahalle toplantıları, delege seçimleri
Madde 39: 
Köy ve mahalle toplantıları yapma görevi, belde Teşkilatı bulunan yerlerde belde yönetim kuruluna, diğer köy ve mahallelerde köy ve mahalle parti temsilcisine aittir.
İlçe yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde toplantılara müşahit yollayabilir.
Köy ve mahalle toplantıları yapılmadan önce, İlçe başkanlığı, ilçeye bağlı her köy ve mahallede oturan parti üyelerinin listelerini, üye kayıt defterine uygun olarak ayrı, ayrı hazırlayıp, ait olduğu köy ve mahallenin parti temsilcisine, belde Teşkilatı olan yerlerde belde yönetim kuruluna gönderir. Adreslerin açıkça yazıldığı bu listeler toplantılardan on beş gün önce, köy ve mahallede uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılarak ilan edilebilir.
Partiye kayıtlı olduğu halde isim listeye yazılmamış, ya da o muhtarlıkta oturmadığı veya işyeri olmadığı halde listeye adları yazılmış üyeler hakkında, listelerin asıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde, herhangi bir üye tarafından ilçe yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İlçe yönetim kurulu itirazları 3 gün içinde karara bağlar ve listelerde gereken düzeltmeleri yaparak aynı şekilde ilan eder. Karar derhal alındı belgesiyle şikâyetçiye tebliğ edilir. İlçe yönetim kurulu 3 gün içinde karar vermez veya şikâyetçinin itirazını reddederse, ilgili il yönetim kuruluna itiraz edebilir.
İl yönetim kurulunun verdiği karar kesin olup, ilçe yönetim kurulu bu karara göre işlem yapmak zorundadır. Üyenin il yönetim kurulundan alacağı karar, toplantıya iştirak için yeterlidir. Köy ve mahalle toplantılarının tarihi, saati ve yeri (bu yerin herkese açık olması lazımdır.) toplantı gününden 10 gün önce toplantının yapılacağı köy ve mahallede uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılır. Köy ve mahalle toplantıları, parti temsilcisi tarafından veya belde Teşkilatı olan yerlerde belde başkanı tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde yoklama ile açılır. Kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlası hazır olmadığı takdirde, toplantı bir saat sonraya bırakılır. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerle iktifa olunur.
Köy ve mahalle toplantılarında, bu tüzüğün 41. Maddesine uygun olarak ilçe kongresine katılacak miktarda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir (yeterli sayıda yedek üye bulunamazsa mevcutla iktifa olunur) ve seçim tutanağı eğer ilçe başkanlığı tarafından görevlendirilmiş kadar yedek delege seçilir ve seçim tutanağı eğer ilçe başkanlığı tarafından görevlendirilmiş müşahit varsa bu müşahidinde imzasını da alarak derhal ilçe başkanlığına gönderilir. PM, her türlü delege seçimlerini kısmen veya tamamen iptal etmeye, yeniden yaptırmaya ve lüzum gördüğü hallerde delege seçimlerini bizzat yürütmeye ve yürütecek görevlileri seçmeye yetkilidir.