DOKUZUNCU BÖLÜM: SEÇİMLER
Adayların belirlenmesi
Madde 70: 
Milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespiti; serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esasları çerçevesinde, ön seçimle yapılır. Bu kural, Genel Başkan da dahil tüm aday adayları için geçerlidir.

Milletvekili adayları ile belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üye adaylarının tespiti için aday adayları listesi; il başkanlıklarınca alfabe sırası esas alınarak düzenlenir. Önseçimlerde eşit oy aldıkları kesinleşen aday adaylarından hangisinin bir üst sıraya getirileceği, aday adaylarının huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenir.
Aday listelerin kesinleşmesinden önce istifa, ölüm, iptal gibi sebeplerle boşalması halinde, eksik adaylıklar o seçim çevresinde yapılan ön seçimde en çok oy alanlarla doldurulur.

Ancak;
a) parti teşkilatının bulunmadığı,
b) yeterli sayıda istekli adayın olmadığı,
c) ön seçim yapılmasının mümkün olmadığının ilçe seçim kurulu başkanlığınca belirtildiği,
d) yapılan önseçim sonuçlarının yetkili seçim kurulları veya yargı organlarınca ortadan kaldırıldığı
seçim çevrelerinde, adaylar PM tarafından ve il başkanlıklarındaki gibi seçim usulü ile tespit edilir. 
Adaylık başvurusu, soruşturma ve kabul
Madde 71: 
Genel Merkez tarafından belirtilecek süre içinde, milletvekili veya mahalli idare seçimleri için adaylık başvuruları, aday olmak istenilen yerin il başkanlıklarına, il teşkilatlarının bulunmadığı iller için genel merkeze alındı belgesi karşılığında yapılır.
Genel Merkez müracaat süresinin bitiminden sonra isteklilerin durumunu, MYK veya PM üyeleri arasından görevlendireceği üyelere, gerekirse Teşkilat nezdinde soruşturma yaptırmak suretiyle inceletir. Bu inceleme sonuçlarına göre hazırlanacak raporlar ile birlikte konu PM’ nde görüşülür. Durumları uygun bulunanların ön seçime katılmasına izin verilir.
Milletvekili, büyükşehir ve il belediye başkanı adayı olmak için müracaat edenler, parti üyesi olsun veya olmasın PM’ nin onayı ile ön seçime katılabilir.
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe ve belde belediye başkanlığı için müracaat edenler, parti üyesi olsun veya olmasın il yönetim kurulunun onayı ile önseçime katılabilir. İl yönetim kurulu lüzum görürse, ilçe yönetim kurulunun görüşünü alabilir.
PM il yönetim kurullarının kararlarını inceleyerek değiştirebilir. PM’ nin kararı kesindir. PM üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarından aday olanlar hakkında soruşturma yapılmaz.
Adaylığa kabul edilmeyecek olanlar
Madde 72:
a) Parti üyeliğinden kesin ihraç cezasıyla çıkarılanlar,
b) Diğer siyasi partilerden aynı seçim için ön seçim veya merkez yoklamasına katılanlar,
c) İl ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyesi oldukları halde, ön seçimden 90 gün önce bu görevden istifa etmeyen, kimselerin adaylık müracaatı herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan reddedilir.
Seçim yönetmeliği
Madde 73: 
TBMM ve mahalli idare seçimlerinde adaylığa müracaatın şekil ve şartları ile aday tespitlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçimlerle ilgili olup tüzükte gösterilmeyen diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Yapılacak seçimin özelliğine göre, takip edilecek hareket tarzı PM tarafından 70. maddeye uygun olarak alınacak ilke kararlarında gösterilebilir.