DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİSİPLİN KURULLARI
Genel disiplin hükümleri
Madde 26: 
Kanunlara, parti tüzüğüne, yönetmelikler ve yetkili parti organlarınca alınan kararlara aykırı hareket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve bu tüzükte gösterilen diğer işleri yapmak üzere genel merkez ve il teşkilâtında disiplin kurulları teşkil edilir. Her kademedeki disiplin kurulu üyeleri, partide seçimle gelinen bir başka organda görev alamayacağı gibi, partide ücretli herhangi bir hizmette kabul edemez. Eşler, birinci ve ikinci derecedeki kan ve sıhri hısımlar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamaz. Bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara katılamaz.
Disiplin kurullarının görev süreleri müteakip kongreye kadar devam eder. Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmayan kurul üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırasıyla yedekleri çağırılır. Üyeliklerde boşalma halinde oy sırasına göre yedekler çağırılır. Disiplin kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Disiplin kurulu toplantıları gizlidir.
Ancak siyasi partiler kanununun 101.maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında partiden kesin ihraç kararı için salt çoğunluk gereklidir. Disiplin kurulları, kendilerine tevdii edilen bir işi en geç bir ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. TBMM’nin çalışmalarına ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi üzerine bu süre uzatılabilir. Disiplin organları kararları gizli oyla verilir. Disiplin kurullarına sevk edilen partili kendisini yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Savunma süresini geçirenler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Savunmaya çağrı, disiplin kurulu başkanlığınca yazılı olarak yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ve buna neden olan fiiller açıkça belirtilir.
Disiplin organları, sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağır ceza veremez. Disiplin organlarınca verilen cezalar, gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Kanunun gerektirdiği hallerde bu süre kısaltılabilir. Aynı süre içerisinde tebliğ edilmeyen cezalar geçersiz sayılır. Parti organ ve kurulları, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerine süresinde cevap vermek zorundadır. Disiplin kurallarına ilişkin hususlar, tüzükte yer alan hükümler dâhil, yasalara uygun olarak yönetmeliklerle düzenlenebilir.
Bağdaşmayan görevler
Madde 27:
 Disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti grubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.
Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz. Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara katılamazlar
Merkez disiplin kurulu
Madde 28: 
Merkez disiplin kurulu, genel başkan, PM ve MYK ile il yönetim kurulu başkan ve üyeleri, partinin kurucu üyeleri, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar hakkında birinci derecede disiplin kararı verir.
Kurul il disiplin kurullarınca alınan ve itiraz yoluyla kendine gelen kararı tasdik, lehte veya aleyhte değiştirme veya tamamen ortadan kaldırma suretiyle en geç bir ay içinde kesin olarak sonuçlandırılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine gerek görülmesi hallerinde bir yıl içinde karar verilmek üzere bu süre uzatılabilir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde, il disiplin kurulu kararı kesinleşir. Kesinleşen karara karşı 7 gün içinde, kararı veren disiplin kuruluna, karardaki maddi hataların düzeltilmesi talebinde bulunabilir. Talep uygun görüldüğü takdirde yanlışlık düzeltilebilir.
Merkez disiplin kurulu, PM’ nin talebi üzerine parti yönetmeliklerinin, kanuna ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceler ve sair hukuki konularda mütalaa verir.

İl disiplin kurulu
Madde 29: 
İl disiplin kurulu il sınırları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına girmeyen üyeler hakkında birinci derecede disiplin kararı almaya yetkilidir. Kurul kendi kararıyla takibat yapamaz, sadece tüzükte gösterilen yetkili organlarca kendisine intikal ettirilen dosyaları karara bağlar.
Dosyaların tetkiki sırasında yeni bir suça karışmış olduğunu tespit etmesi halinde, yetkili organa duyurulur. Taraflar, il disiplin kurulu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Merkez disiplin kuruluna itiraz edebilirler. İtiraza  mukabil Merkez disiplin kurulunun vereceği karar kesindir.
İl disiplin kurulunca verilen kesin çıkarma cezaları, ilgili itiraz etmemiş olsa bile, incelenmek üzere merkez disiplin kuruluna gönderilir. İtiraz üzerine merkez disiplin kurulunca il başkanlıklarından istenen bilgi ve belgeler 10 gün içinde kurula gönderilir.
PM, bir ilde disiplin kurulunun boşalması halinde onun görevlerini geçici olarak yerine getirmek üzere civar bir ilin disiplin kuruluna yetki verebilir.
Bir disiplin kurulunun görevine giren bir veya birkaç işi soruşturup karara bağlamak üzere civar bir ilin disiplin kurulunu görevlendirebilir.
Ortak disiplin kurulu
Madde 30: 
Merkez disiplin kurulu ile TBMM grup disiplin kurulunun bir araya gelmesiyle ortak disiplin kurulu oluşur. Merkez disiplin kurulu başkanı, Başkan vekili ve sekreteri ortak disiplin kurulu başkanlık divanını oluşturur. Partili milletvekilleri hakkında disiplin kararı verme yetkisi ortak disiplin kuruluna aittir. Bu kurulun verdiği kararlar kesindir.
Disiplin suçları ve cezaları
Madde 31: 
Disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, partiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezaları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.
Uyarma:

 • Tavır ve davranışları ile parti imajına zarar vermek, küçük düşürmek,
 • Davetli olduğu parti toplantılarına katılmamak,
 • Verilen görevleri mazeretsiz yerine getirmemek.

Kınama:

 • Partililer arasındaki huzuru, dayanışmayı bozucu davranışlarda bulunmak,
 • Partinin defter ve kayıtlarını gerektiği şekilde tutmamak,
 • Siyasi partiler kanununa, partinin tüzük ve yönetmeliğine uymamak,
 • Sözle ve hareketle edep ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Parti organlarının aldığı kararlara uymamak.

Geçici çıkarma:

 • Ne şekilde olursa, olsun Partiye ait gizli kalması gereken konuları, kararları açıklamak,
 • Basına ve/veya kamuoyuna; Yasalara, parti tüzüğüne, parti programına, parti kararlarına aykırı açıklamalarda bulunmak,
 • Parti üyeleri hakkında; yalan, yanlış açıklamalar ve dedi kodu yapmak, iftira atmak,
 • Görevini kötüye kullanarak veya ihmal ederek partiye zarar vermek.

Kesin çıkarma:

 • Partiyi kişisel çıkarlarına alet etmek, parti kimliğini kullanarak maddi kazanç sağlamak,
 • Parti kimliği altında yaptığı kusurlu davranışlar nedeniyle hakkında yasal takibat sonucunda suçlu bulunmak,
 • Yönetici veya görevli olarak yetkilerini kötüye kullanarak partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak,
 • Cumhuriyet başsavcılığı tarafından işten el çektirilmesi veya partiden çıkarılması talebine sebebiyet verici davranışlarda bulunmak,
 • Siyasi partiler yasasınca konulan yasaklara aykırı hareket ederek parti hakkında soruşturma açılmasına neden olacak davranışlarda bulunmak,
 • Partiye kapatma cezası getirebilecek tavır, hareket, yazılı veya sözlü açıklamalarda bulunmak,
 • Seçimlere hile karıştırmak, oy pusulalarında tahribat yapmak,
 • Zimmetinde bulunan mal ve malzemeyi, “kanuni tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile” gerektiğinde iade etmemek.

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin kurulunda disiplin cezası isteminde bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları incelemeye yetkili üst disiplin kurulları ve itirazın usul ve şartları, kanunla belirtilmeyen hallerde, parti tüzüğünde belirtildiği şekildedir.
Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur.
Bir partiye mensup milletvekilinin; o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden kesin olarak çıkarılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.
Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir.
Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez.
Disiplin cezası alan bir üyeye aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi halinde daha ağır bir disiplin cezası verilir. Disiplin suçlarından dolayı takibat yapan disiplin kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk eden kurulun kararına bağlı kalmak şartı ile yukarıda belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir.
İtiraz şekli
Madde 32: 
Disiplin kurullarında birinci derecede verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat talep eden kurul tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
İtirazlar tüzükte gösterilen esaslara göre doğrudan doğruya üst kurula veya kararı veren disiplin kurulu başkanlığına yapılabilir. Üst disiplin kurullarının itiraz üzerine vereceği karar kesindir.
Genel kurul ve diğer kademe kongreleri, disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen cezalar hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamaz.
Disiplin kurullarınca yapılan tebligatta 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uygulanır.
Disiplin kuruluna sevk yetkisi
Madde 33: 
Bir üye hakkında disiplin suçu sebebiyle idari tahkikat yapmaya, sevk edilecek disiplin kuruluna göre il yönetim kurulu, PM ve Genel başkan yetkilidir.

Milletvekillerinden gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya grup yönetim kurulu ve genel başkan yetkilidir.
İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belde ve ilçe belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye il yönetim kurulları; İl yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il ve Büyükşehir belediye başkanları, Büyükşehir dâhilindeki ilçe belediye başkanları, TBMM eski üyeleri, eski bakanlar, partinin kurucu üyeleri, Merkez disiplin kurulu başkan ve üyeleri ve PM üyeleri hakkında disiplin takibatı talep etmeye Genel Başkan veya PM yetkilidir.
İlçe yönetim kurulları disiplin takibatına lüzum gördükleri taktirde gerekçeli bir kararla şikâyet konusunu ve kanıtları belirterek yetkili disiplin kuruluna göre il yönetim kuruluna veya PM’ ne müracaat eder. Yetkili kurul sevk kararı vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştırmaları yapabilir.
Disiplin kuruluna sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak organın üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Birinci fıkrada sayılan organlar idari tahkikatı kendi üyelerine yaptırabileceği gibi, alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer partililere de yaptırabilir. Muhbir veya müşteki ile disiplin suçu işlediği iddia olunan partili tahkikata yetkili organlarda üye ise, bu, işin tahkikat, müzakere ve kararına iştirak edemez.
Bu üyenin katılmamasıyla kurul teşekkül edemediği takdirde, bu işe mahsus olmak üzere eksikler yedekler ile tamamlanır. Çoğunluk yine sağlanmazsa, 29. Maddede gösterilen şekilde dosya bir civar ilin disiplin kuruluna tevdii edilir.
Ancak kongre ve seçim dönemlerinde disiplin kurullarına sevk için MYK’ nun görüşü ve PM’ nin onayı gereklidir.
Disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk
Madde 34:

Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili kurul, suçlu gördüğü üyeyi disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edebilir.
Tedbirli olarak sevk kararı Siyasi partiler kanununun 101. Maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında üçte iki çoğunlukla alınır. Bu durumda partili görevinden derhal uzaklaştırılır. Hakkında tedbir kararı alınan üye üç gün içinde takibatı yürütecek disiplin kuruluna itiraz edebilir. Bu istek disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır.
Taraflar disiplin kurulunun vereceği karara karşı 7 gün içinde Merkez disiplin kuruluna itiraz edebilirler. Merkez disiplin kurulu 10 gün içinde kararını verir. Bu karar kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi halinde tedbir kararı yeni bir karara hacet kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir.
Partinin kesin çıkarma kararı, üyenin parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir. Bu görev partilinin kayıtlı bulunduğu ilçe başkanlığı tarafından yapılır. Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, karara karşı 30 gün içinde nihai kararı veren disiplin kurulunun bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen karar kesindir.
Üyenin bu hakkını kullanabilmesi için; disiplin kuruluna sevk eden organ veya merciin veya disiplin kurulunun görev ve yetkisinin bulunmaması veya alınan kararın kanuna ve parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı olması lazımdır.