Gezi Partisi Özet Programı

GİRİŞ:

 • Gezi Partisi, tüm bireylerin kendi yaşamları üzerinde egemen olduğu özgür bir dünyada mutlu olabileceklerine inanmaktadır.
 • Bireysel hakları kabullenmenin esas olduğu, insan ilişkilerinin; dürüstlük, şeffaflık, hoşgörü ile sürdürülmesinin özgür bir yaşam için gerekli olduğunu savunmaktadır.
 • Tüm bireylerin kendi yaşam biçimlerini ve geleceklerini hür iradeleriyle inşa edebilmeleri için gereli koşulları oluşturmayı taahhüt eden Gezi Partisi, bireyin haklarını savunan ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir toplum düzeni vaat etmektedir.

İLKELER:

Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Gezi Partisi, tüm yurttaşların eşit ve özgür katılımıyla doğrudan demokrasi anlayışına dayanan bir ülke yönetimini benimser ve insan haklarını tüm unsurlarıyla savunur. Bu savunmaya ilişkin koşulların sağlanmasıyla ilgili ilkeleri şöyledir:

 •  Bireylerin cinsiyet, din, dil, ırk, düşünce, etnik köken ve doğuştan gelen diğer farklılıklarını zenginlik olarak görür, bu zenginlikleri korur ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 •  Gezi Partisi, düşünce ve ifade özgürlüklerini savunur. Kamu düzenini koruyan yasalar çerçevesinde başkalarının hak ve özgürlüklerini de tanıyarak; herkesin bilgi edinme, düşünme ve düşüncesini yayma hakkına saygılıdır.
 •  Kişilerin din, vicdan özgürlüklerini; inanç ve düşüncelerinin gereği olan ibadetlerini özgürce yerine getirme ve öğrenme haklarını savunur.
 •  İnsan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik bir eğitim sistemi kurmak amaçtır. Eğitimde bireylerin kişisel yetenek ve hedefleri gözetilerek adil bir eğitim sistemi kurulacaktır.
 •  Gezi Partisi, toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi için gereken özgür girişimci ortamın tesis edilmesini,
 •  İş gücü, sermaye ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını,
 •  İstihdam sorununun çözülmesiyle ilgili girişimlere öncelik verilerek işsizliğin en aza indirilmesi, kişi başına düşen gelirin ve yaşam kalitesinin gerçek anlamda arttırılmasını hedefler.
 •  Adaletli ve elverişli koşullarda çalışmayla ilgili yasal düzenlemeler öngörür, herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını savunur.
 •  Bakıma muhtaç kimselerin veya işsizlik yüzünden geçim sıkıntısı çeken kişilerin güvence altına alınmalarını sağlar ve destekler.
 •  Dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir projeler üretmesine destek olur. Sivil toplum kuruluşlarının hükümete yasa teklifi hazırlamalarını teşvik eder.
 •  Fikir ve sanat eserlerinin korunmasını destekler. Özel mülkiyet hakkı ve telif haklarını korur.
 •  Kişilerin iletişim ve haber alma özgürlüklerini savunur. İlkeli basın ve yayıncılığın sansüre maruz kalmasını önleyerek tarafsız ve doğru haberciliği destekler.
 •  Kişilerin anayasal ve hukuksal haklarına saygılıdır. Kimsenin özel yaşamına, ailesine, şahsına, mülkiyetine müdahale edilemez.
 •  Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm vatandaşların siyasi kararlara katılımının teşvik edilmesi ve bu sürecin şeffaflaştırılması için gerekli teknolojik ar-ge yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.
 •  Sanat ve kültür faaliyetleri için destek ve teşviklerin arttırılmasını öngörür.
 •  Kültür değerlerinin korunması ve tanıtılması için çalışır.
 •  Doğayla uyumlu çevre yasaları düzenlemeleriyle biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve hayvan haklarının iyileştirilmesini savunur.
 •  Gezi Partisi, kişi hak ve özgürlüklerini esas alan bu bildirgeyle demokratik toplumsal düzeni sağlamak üzere gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ve uygulamayı taahhüt eder.

ÖNCELİKLİ AMAÇLAR:

 • İnsan onuruna yaraşır bir toplum düzeni için, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla gücünü sivil toplumdan alan, bir Halk Anayasası oluşturulacaktır.
 • Demokratik bir seçim sisteminin gereği olarak seçmenlerin sadece partiye değil kendi bölgelerinden tek bir temsilciye oy vermeleri esasına dayanan dar bölgeli seçim sistemiyle siyasi partilerdeki genel başkan egemenliği sorunu çözülmüş olacak, bu sayede halkın seçtiği milletvekili TBMM’de bağımsız olarak oyunu kullanabilecektir.
 • Eşit oy ilkesi, seçme ve seçilme hakkı, serbestçe siyasal faaliyette bulunma hakkı, çok partili siyasal yaşam ilkesi gibi demokratik devletin olmazsa olmaz niteliklerini yerine getirebilmek adına seçim barajları kaldırılacak ve böylece toplumun tümünün Parlamento çatısı altında temsil edilebilmesine olanak sağlanacaktır.
 • Seçime girebilmek için siyasi partilere getirilen Türkiye’nin genelinin %51’inde örgütlenme koşulu kaldırılacaktır.
 • Parti içi demokrasinin en üst düzeye çıkarılabilmesi için partilerin büyük kongrelerine tüm üyelerin katılım imkanı sağlanarak, delegelik sistemi ve parti grup kararlarına uyma zorunluluğunu kaldıran yeni bir siyasi partiler yasası hazırlanacaktır.
 • Teknoloji tabanlı doğrudan oylama sistemiyle mecliste halkı temsilen bir koltuk bulunacak, vatandaşlar yönetimde doğrudan söz sahibi olabileceklerdir.
 • İfade özgürlüğünün bir unsuru olan kürsü dokunulmazlığı korunarak milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılacaktır.
 • Yasama, Yürütme, Yargı arasındaki gerçek ve mutlak kuvvetler ayrılığını tesis etmek üzere milletvekillerine tanınan bakan olma hakkı kaldırılarak, bakanların yasama dışında kalmaları ve bu sayede 550 milletvekiliyle sınırlı kalmayan daha ehil ve yetenekli bir kadronun oluşturulabilmesine olanak sağlanacaktır. Bu sayede yasama ve yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığı tam olarak oluşacaktır.