İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

Üyelik şartları
Madde 3: 18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı başka bir parti üyeliği bulunmaması koşuluyla Gezi Partisine üye olabilir.
Üyeliğe başvuranlar arasında; dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilmez.
Üyeliğe başvuranların, parti tüzüğünü ve programını okuyup kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri şarttır.
Üyelik isteminin reddedilmesi halinde, başvuru yapılan teşkilat kademesi bunun gerekçesini yazılı olarak başvuru sahibine belirtmek zorundadır.
Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin istemini reddeden teşkilatın bir üste kademesine ve yine sonuç değişmez ise, Parti Meclisi(PM) ne itiraz hakkı vardır. PM tarafından verilecek olan karar kesindir.

Üye olamayacaklar 
Madde 4: Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri,

Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

Türk Ceza Kanununun 312nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, Terör eyleminden mahkum olanlar, siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır.

 

Üyeliğe başvuru
Madde 5: Partiye üye olmak için başvuruda bulunanlar, bir partili üyenin de imzalı önerisini içeren, 3 nüshadan oluşan üyelik başvuru formunu, sürekli oturduğu veya işyerinin bulunduğu ilçe teşkilatına, bu ilçede kurulu bir teşkilat yoksa en yakın ilçe teşkilatına kimlik fotokopisi ile birlikte, alındı belgesi karşılığında teslim eder. Başvuru formu üye adayı ve öneren üye tarafından imzalanmış olmalıdır.
İlçesinde kurulu parti teşkilatı bulunmadığı için başka bir ilçeye kayıt yaptıran üyenin kaydı, sonradan kurulması halinde kendi ilçesine aktarılır.

Başvuru sahibinin başvuru formunu İlçe Yönetim Kurulu tarafından 10 gün süreyle askıya asılır ve üye adayının partiye engel bir hali olup olmadığını araştırılır. İlçe yönetim kurulu, başvuru formundaki bilgilerin üyeliğe uygun olmadığını görmesi halinde, 30 günü geçmemek şartıyla, başvuru sahibi hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi isteyebilir, araştırma yapabilir.
Bir üye ancak tek bir ilçede kaydolabilir. Sürekli oturduğu veya işlerinin bulunduğu yer değişmedikçe kaydı başka bir ilçeye nakledilemez. Üye partiye kayıtlı olduğu ilçeden ayrıldığı taktirde, kaydını nakletmek istediği ilçeyi kayıtlı olduğu ilçenin ilçe başkanlığına bildirir. Bildirim üzerine ilçe başkanlığı, üye kaydının gidilen ilçe örgütüne aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Kayıtlı olduğu ilçe içinde adres değiştiren üye de yeni adresini ilçe başkanlığına bildirir.
Üyeliğe kabul
Madde 6: 
İlçe Yönetim Kurulu, Parti üyeliğine alınmasında yasal ve tüzüksel sakınca görülmeyen ve askı süresi içinde de üyeliği herhangi bir itiraza uğramayan adayın başvurusunu kabul eder ve beyanname sahibini, müracaatının tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydeder.
Üç örnek başvuru belgesinden birini İl Başkanlığına, birini Genel Merkeze en geç 30 gün içinde gönderir, diğerini İlçe Merkezindeki dosyasında saklar.
Durum beyanname sahibine bildirilir ve imzası karşılığında GEZİ PARTİSİ üye kimlik kartı verilir. Kimlik Kartlarının ücreti PM tarafından belirlenir.
Üyelik aidatı
Madde 7:
 Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatı yıllık en az 60 TL ve en fazla 3.000 TL sınırları içinde kalmak şartıyla PM tarafından belirlenir.
Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır.
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir.
Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen belirtilen süre içerisinde ödemede bulunmayan üyelerParti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Herhangi bir göreve önceden seçilmişler ise birikmiş aidat borçlarını ödemeleri için kendilerine yazılı tebligattan sonra 30 gün içinde bu borçlarını kapatmayanlar,  Merkez Disiplin Kurulu kararı ile görevlerinden alınırlar.
Üyeliğin reddi ve itiraz hakkı
Madde 8: 
İlçe Yönetim Kurulunun başvuru sahibinin üyeliğe kabulünü reddetmesi halinde, bu karar üye adayına yazılı olarak bildirilir. Üye adayı karara itirazda bulunmak üzere kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İl Yönetim Kuruluna yapabilir. İl Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Yine sonuç değişmez ise itirazını, kararın tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde PM’ ne taşıyabilir. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Partili üyeler, herhangi bir adayın parti üyeliğine alınmasına karşı, askı süresince ve askı süresinin bitiminden sonraki 3 gün içinde yazılı olarak ve gerekçelerini de belirtmek suretiyle ilçe başkanlığına itiraz edebilirler.

İlçe Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanamaması veya itirazın ret edilmesi halinde, partili üye itirazını İl Yönetim Kuruluna yapabilir. İl Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Yine sonuç değişmez ise itirazını PM’ ne taşıyabilir.
İtirazların bir üst kademeye taşınma süreleri 7 günü geçemez. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Üyelikten ayrılma, çıkarılma
Madde 9: Üye dilediği anda kendi arzusu ile üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.

Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir.
Üyenin; ölüm, istifa veya başka bir parti üye olunduğunun belgelenmesi halinde Gezi Partisi üyeliği sona erer.
Bu tüzükte belirtilen üye olma koşullarına uygun olmadıkları herhangi bir zamanda belirlenen üyelerin kayıtları, İlçe Başkanlığı tarafından alınan kararla silinir. Üye bu durumdan yazılı olarak haberdar edilir.
Kaydı silinen üye, en geç 15 gün içinde kaydı bulunan ilçenin İl Başkanlığına itirazda bulunabilir. İl Başkanlığının vereceği karardan da tatmin olmaması halinde, 15 gün içinde PM’ ne başvuruda bulunarak itirazını yineleyebilir. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Kaydı silinen üyenin ödediği aidatın, ne şekilde iade edileceğine PM karar verir.

Her ne sebeple olursa, olsun üye kayıtları silinen üyelerin 30 gün içinde İlçe Başkanları tarafından, İl Başkanlığına ve Genel Merkez’e yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
Gerekli haller ve yerlerde üye kayıtlarının iptali ve yeniden yazılması Genel Kurulun yetkisindedir.
Yeniden üyelik
Madde 10: Parti üyeliğinden ayrılmış olan eski üyelerin yeniden üye olmak istemeleri halinde, PM’ nin onayı alınmadan üyelik başvuruları kabul edilmez.

Üyelerin görev ve hakları
Madde 11: Üyeler; Partinin amaç ve ilkelerini, programını, tüzüğünü, kararlarını ve secim bildirgelerini, faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak, anlatmak, benimsetmeye çalışmak,
Seçimlerde parti adaylarına oy vermek, onların kazanmaları ve Partinin başarısı için çalışmak, Parti yandaşlarının seçmen listelerine doğru olarak yazımına ve sandık basına gidip oy kullanmasına yardımcı olmak,
Seçildikleri parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına düzenli olarak katılmak,
Partiye gelir sağlanmasına katkıda bulunmak ve Parti organlarının verdikleri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Parti üyeliğini veya görevlerini hiçbir bicimde kendileri için veya başkaları için kişisel çıkar konusu yapamazlar.

Parti organları içinde yer alsın veya almasın, her üyeye, durumuna ve olanaklarına göre, sürekli veya süreli görevler verilir. Partide görevsiz üye bulunmaması temel kuraldır.

Üyelerden, siyasal çalışmalara olduğu kadar, sosyal çalışmalara da katılmaları, birer yurttaş olarak kendi alanlarında toplumsal örgütlenmeye etkin katkıda bulunmaları, yöresel sorunların çözümü için yöre halkı ile ve birbirleriyle dayanışma içinde çaba göstermeleri beklenir.
Siyasal ve sosyal gelişmelerin ve sorunların değerlendirilmesine, yerel sorunların incelenmesine ve bunlara çözüm aranmasına, bu amaçlarla yapılacak araştırmalar ve parti politikalarının oluşumuna, tüm üyelerin sürekli ve etkin katılımı gözetilir.
Üyeler, tüzük ve yönetmelik kuralları ve yetkili organların yönergeleri ile eğitime ilişkin programları ve yayınları çerçevesinde, parti içi eğitim çalışmalarına katılırlar ve kendi çevrelerinde sürekli eğitim çalışmalarını sürdürürler.