ONBİRİNCİ BÖLÜM: PARTİ GRUPLARI
Grupların oluşumu
Madde 84:

1. TBMM Parti Grubu
Partinin, TBMM’de en az yirmi milletvekili bulunması halinde parti gurubu teşkil olunur. Parti milletvekilleri TBMM, GEZİ PARTİSİ GURUBU’NUN üyeleridir. Gurup, iç yönetmeliğe göre yönetilir. Gurup iç yönetmeliği grup üyelerince hazırlanır. Gurup genel kurulunca kabul edilerek TBMM başkanlığına sunulur.
2. Belediye ve il genel meclisleri parti gurupları
Grup kurulabilmesi için il genel meclisinde en az beş, belediye meclisinde en az üç partili üyenin bulunması gerekir. Partili belediye başkanı, belediye meclisi parti grubunun başkanıdır ancak grubun kararı ile bağlı değildir. Belediye başkanı partili değil ise; kendi başkanını kendi arasından seçer. İl ve ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini, her zaman toplantıya çağırabilir ve bu şekilde yapılan toplantıya başkanlık edebilir. Belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, parti üyeliğinin tüm hak ve sorumluluklarını taşır.
Grup başkanı, başkan vekilleri, grup yönetim kurulları
Madde 85: 
Parti genel başkanı, partinin TBMM grubunun da başkanıdır. Genel başkan TBMM üyesi değil ise, meclis grubu başkanı kendi üyeleri arasından seçer. Seçimin esasları grup iç yönetmeliğinde gösterilir. Parti grubu başkana yardımcı olmak üzere iki başkan vekili ile grup yönetim kurulunun en az 7 en fazla 11 asıl üyesi ve yedek üyeleri seçer. Başkan vekilleri arasındaki görev bölümü, grup başkanı tarafından yapılır. Grup başkanı ve vekilleri ile yönetim kurulu üyeleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Başkan vekilliliklerinde boşalma halinde yeniden seçim yapılır. Yönetim kurulunda boşalma olması halinde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre davet edilir.
TBMM grup disiplin kurulu
Madde 86: 
Parti grubunca kendi üyeleri arasında seçilmiş en az beş, en fazla yedi asıl üye ile yedek üyelerden kurulur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan bir sekreter seçer. Merkez disiplin kurulu üyeleri, grup disiplin kurulu üyeliğine seçilemez. Toplantı karar ve hesabı salt çoğunluktur. Disiplin kararı gizli oy ile verilir. Tüzükte gösterilen esaslar saklı kalmak kaydı ile milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin tatbikatının şekli ve usulleri ile tatbikat gerektiren haller, verilecek cezalar itiraz yolları grup iç yönetmeliğinde gösterilir.
Grup üyelerinin uyması gereken haller
Madde 87: 
TBMM’nin parti üyeleri; Meclis çalışmalarında partinin ilkelerine ve programına uymak şartıyla TBMM’deki konuşma ve oylamalarda serbesttir.
Grup kararları
Madde 88: 
TBMM genel kurulunda yapılacak oylamalarla ilgili milletvekillerini bağlayıcı grup kararı alınamaz.
Grupta gizli oylama
Madde 89: 
Grup genel kurulunda seçimler gizli oyla yapılır.
Hükümet kurma ya da koalisyona katılma
Madde 90: 
Hükümet kurulmasına, koalisyona iştirake ve bunlardan ayrılmaya karar verme yetkisi PM’ ne aittir. Ayrılma kararı alındıktan sonra en geç üç gün içinde partili bakanlar hükümetten istifa eder. Aksi halde bu bakanlar partiden istifa etmiş sayılır. Bakanlar kuruluna katılacak üyeler parti grubunda veya başka parti organlarında tespit edilemez.
Hükümette görev alacak PM üyeleri
Madde 91: 
PM üyelerinin en çok üçte biri hükümette görev alabilir. Üçte birinin hesabında yarımlar tama iblağ olunur.