ONİKİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Parti defterleri
Madde 92: 
Parti teşkilatının her kademesindeki organlar;
1. Üye kayıt defteri
2. Karar defteri
3. Gelen ve giden evrak kayıt defteri
4. Gelir ve gider defteri
5. Demirbaş eşya defteri
Tutmak zorundadır.
Üye Kayıt Defteri; her kademedeki parti organı örneği genel merkez tarafından hazırlanan bir üye kayıt defterini tutar. Bu defterlere partiye kabul olunan üyeler kayıt edilir. Kayıtlar mahalle ve köy esasına göre yapılır. Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin bir örneği il ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarınca ayrı bir dosyada saklanır. Üye kayıt defterinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı ve üye giriş beyannamelerinin saklanması ile ilgili hususlar iç yönetmelikte gösterilir.
Karar defteri; ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırası ile kapsar. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.
Gelen ve giden evrak kayıt defterleri; gelen ve giden evrak tarih ve numara sırası ile kayıt edilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakın örnekleri tarih ve numara altında dosyalarında saklanır.
Gelir ve gider defteri; Parti adına elde edilen gelirlerin ne suretle alındığı ve yapılan giderlerin gibi işlere ve yerlere harcandığı sıra ile belgeler ile belirtilecek şekilde bu defterlere geçirilir.
Demirbaş eşya defteri; Parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz mallar, tarih sırasına göre ve ilgili belgelerde belirtilmek sureti ile bu deftere kayıt edilir.
Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenerek tasdik edilir.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademelerinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır.
Bu defterden başka parti organ ve kurulunca tutulmasında fayda görülen diğer defterler parti iç yönetmeliğinde gösterilir.
Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
Madde 93: 
Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti organları ile bu tüzükte belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek ve sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı liste nüfus cüzdanı örnekleri ile birlikte seçim ve atama tarihinden itibaren 15 gün içinde genel merkez tarafından cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Merkez organlarındaki görevlendirmeler ile ilgili bilgi ve belgeler yine aynı süre içinde içişleri bakanlığına ve cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. İlçe ve il başkanlıklarında yönetim ve disiplin kurullarında başkan ve üyeliklere seçilenler, birinci fıkrada yazılı kimlik, ikametgâh ve mesleklerine ait bilgileri, kendilerinin nüfus cüzdanı örnekleri ile birlikte 15 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine göndermek zorundadır.
Partinin kapanması
Madde 94: 
Parti, Genel kurul toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile kapanma kararı alabilir. Partinin kapandığı genel başkan tarafından Genel kurulca kapanma kararının alınmasından sonra derhal TBMM başkanlığına, anayasa mahkemesine, içişleri bakanlığına ve cumhuriyet savcılığına yazı ile bildirilir. Partinin tüzel kişiliği Genel kurulun kapanma kararını aldığı tarihte sona erer. Kapanma tarihinde partinin taşınır ve taşınmaz bütün mallarının nasıl tasfiye edileceği, siyasi partiler kanunun 110. Maddesine göre Genel kurul kararı ile belirlenir.
Tüzük ve programın değiştirilmesi
Madde 95: 
Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesi genel kurul tarafından kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak sureti ile yapılabilir.