ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ Madde 1: Kurucular kurulunun görev ve yetkileri
Kurucular kurulu partinin tüzel kişilik kazanmasından itibaren bu tüzüğün Genel Kurula tanıdığı bütün görevleri ve yetkileri aynen taşır. Kurucular kurulu, partinin kuruluş bildirisinde imzaları bulunan kurucu üyelerden oluşur. İlk Genel Kurul, Partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak, en geç iki yıl içinde, kurucular kurulunca toplanır.

Parti kurucuları ilk Genel kurulun doğal üyeleridir. Kurucular kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;
1. Partinin tüzel kişilik kazanmasını takip eden 7 gün içinde genel başkan, PM üyeleri ve Merkez disiplin kurulu üyelerini yapacağı ilk toplantıda gizli oy ile seçerek içişleri bakanlığına bildirir. İlk Genel kurul yapılıncaya kadar, PM 15 asıl, 5 yedek üyeden, merkez disiplin kurulu 7 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda yedek bulunamazsa mevcut sayıyla iktifa olunur.
Genel başkana, görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcılık etmek üzere Madde 16 ve 17 de belirtildiği şekilde, MYK oluşturulur.
2. Siyasi partiler kanununun ve bu tüzüğün ön gördüğü çeşitli parti kademelerinin kongreleri yapılıncaya kadar geçici il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile il disiplin kurulu başkan ve üyelerini belirler ve oluşturur. Bunların görev ve yetkileri ilgili kademe kongresinde yenilerinin seçilmesine kadar sürer. Kuruluşta il disiplin kurularının göreve başlamasına kadar, il disiplin kurullarının yetkileri merkez disiplin kuruluna aittir.
3. Partinin ilçe ve il kongreleri ile Genel kurulunu yapar.
4. Yapılacak ilk milletvekili seçimleri ile genel mahalli idare seçimlerinde milletvekili adaylarını tespit ederek Yüksek seçim Kuruluna bildirir.
5. Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yapar.
GEÇİCİ Madde 2: Kurucular kurulunun çalışma usulü
Kurucular kurulu, kanunların ve bu tüzüğün verdiği görevleri ifa etmek üzere Uygun görülecek zamanda genel başkan, PM veya kurucular kurulunun en az beşte birinin yazılı talebi üzerine toplanır. Kurul, kanunlarda ve tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlarını katılanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde genel başkanın oyu çift sayılır. Kurul toplantılarına Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda genel başkana, Kurul üyeleri arasından salt çoğunluk usulü ile seçilecek bir üye vekâlet eder. Kurulda alınan kararlar toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır, varsa karşı oy yazıları karara eklenir.
GEÇİCİ Madde 3:  Genel kurul delege sayısının belirlenmesi
Genel kurul için seçilmiş il delege sayısı şu şekilde tespit edilir; Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2(iki) ile çarpılır. Bulunan sayı ilin Genel Kurula seçilecek delege sayısını gösterir.

GEÇİCİ Madde 4: İlk üye kayıtları
İlk genel kurul toplanıncaya kadar, Tüzükte gösterilen yöntem ve sürelere bakılmaksızın, doğrudan doğruya PM kararı ile üye kayıtları yapılabilir. Üye kayıtları doğrudan merkezde yapılmış olanların üyeliklerine ilişkin belgeler, yönetim kurulları oluşan ilçe ve illere, genel sekreterlikçe gönderilir.
GEÇİCİ Madde 5: İlçe ve il delegelerinin seçimi
İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı tabii üyelerle birlikte 600 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş il kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 600’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 600 kişi seçilir.
GEÇİCİ Madde 6: Kuruluşta kongreler
Kuruluşta ilk il, ilçe ve belde kongreleri ile ilk Genel kurulun ne zaman yapılacağı PM tarafından tespit edilir. İlk ilçe kongresinin yapılabilmesi için köy ve mahallelerde partiye kayıtlı üyelerin, ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri ile köy ve mahalle parti asıl ve yedek görevlileri için yapacakları seçimlerin, zamanı da PM tarafından belirlenir. PM bu konuda il ve ilçe yönetim kurullarına, il yönetim kuruluda ilçe yönetim kurullarına yetki verebilir.
GEÇİCİ Madde 7: Köy ve mahalle temsilcileri
Kuruluşta köy ve mahalle temsilcileri, il veya ilçe yönetim kurulu veya parti temsilcileri tarafından seçilir. İl yönetim kurulu henüz kurulmamış ise bu yetkiyi PM kullanabilir.
GEÇİCİ Madde 8: Yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı
Kuruluşta belde, ilçe ve il yönetim kurulları ile il disiplin kurullarının üye sayısı PM kararıyla değiştirilebilir.
GEÇİCİ Madde 9: Delege sayısında değişiklik
42. ve 45. Maddelerde ilçe ve il delege sayıları ilk Genel kurula kadar PM tarafından değiştirilebilir.
GEÇİCİ Madde 10: Sürelerin değiştirilmesi
Adaylık koyma ile ilgili 56. Maddede yazılı süreler ilk olağan Genel kurula kadar uygulanmaz.
Tüzükte hüküm bulunmayan haller
Madde 96: 
Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Kanunu, Medeni kanun, dernekler kanunu ve TBMM iç tüzüğünün ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Tüzüğün yürürlüğe girmesi
Madde 97: 
Bu tüzük 97 ana madde ve 10 geçici maddeden ibaret olup, madde başlıkları metne dahildir. İlgili evrak ile birlikte İç işleri bakanlığına verilip, Partinin tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bütün hükümleri ile birlikte yürürlüğe girer ve geçici maddeler yürürlükten kaldırılır. Bu tüzük üzerinde imzaları bulunan Kurucular Kurulu tarafından da görülüp oy birliği ile kabul edilmiştir.