ONUNCU BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER
Parti gelirleri
Madde 74: 
Partinin gelirleri şunlardır.
1. Parti üyelerinden alınacak üyelik aidatı (Miktarı her yıl PM tarafından belirlenir.)
2. TBMM’deki parti üyelerden alınacak milletvekili aidatı
3. Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidat.
4. Parti bayrağı, rozeti, flama ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler.
5. Parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar.
6. Parti tarafından tertip edilecek balo, eğlence, konser gibi faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
7. Parti mal varlığından elde edilen gelirler.
8. Bağışlar
Parti üyesi vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını tüzüğe uygun olmak şartı ile kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesine yazı ile bildirerek arttırabilir. Yönetim organı veya kurulu parti üyesinin vermeyi kabul ettiği miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığını tespit ederse, aidat miktarını yıllık 60 TL’ye kadar azaltabilir. Bir parti üyesi borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememesi halinde, parti içi seçme ve seçilme hakkını kullanamaz. Herhangi bir göreve önceden seçilmiş ise birikmiş aidat borçlarını ödemesi için kendisine yazılı tebligattan sonra 30 gün içinde bu borçlarını kapatmazsa,  Merkez Disiplin Kurulu kararı ile görevinden alınabilir.
Milletvekili aidatları
Madde 75: 
Partili TBMM üyelerinin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne kadarın gurup giderlerine, ne kadarın parti merkezine ayrılacağı TBMM grup kararı ile tespit edilir. Ancak bu aidatın bir yıllık tutarı, milletvekilliği ödeneğinin net bir aylığını geçemez. TBMM’de grup kurulması halinde her milletvekilinin parti genel merkezine ödeyeceği para, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçmemek kaydı ile PM tarafından tespit edilir.
Satış bedelleri
Madde 76: 
Bu tüzüğün 74. Maddesinin 4, 5, 6, fıkralarında gösterilen satış bedelleri PM kararı ile belirlenir.
Bağışlar
Madde 77: 
Gerçek veya tüzel kişiler, aynı yıl içinde, partiye en fazla siyasi partiler kanununun 66. Maddesinde belirtilen miktarda aynî veya nakdi bağışta bulunabilir. Bağışların, bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğu, verilen makbuzda açıkça gösterilir. Bu nitelikte bir makbuza dayanılmaksızın partiye bağış kabul edilemez.
Siyasi partiler kanununun 66. Maddesinin 1. Fıkrasında yazılı kurum veya kuruluşlardan hiçbir zaman taşınır veya taşınmaz mal veya nakit yahut haklar veya bu mal veya hakların bedelsiz olarak partiye bırakılması istenemez. Bu kurum ve kuruluşların bağlı oldukları kanun hükümleri dışında partiye aynı haklar devretmeleri talep ve kabul edilemez.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden, yabancı ülkelerdeki dernek, kurum ve kurumlardan herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alınamaz.
Taşınmazlar malların alımı ve satımı
Madde 78: 
Partinin amacına uygun taşınmaz mal alım, devir ve ferağına PM yetkilidir. Parti, amacı dışında taşınmaz mal iktisat edemez. Amacına uygun olmak kaydı ile iktisap edilen taşınmaz mallardan gelir sağlayabilir.
Kredi ve borç alama yasağı
Madde 79: 
Parti, ticari faaliyette bulunamaz, hiç bir yerden ve kimseden dolaylı ve dolaysız olarak kredi ve borç alamaz. Ancak ihtiyaçları doğrultusunda siyasi partiler kanunun 66. Maddesinin 2 ve 3. Fıkraları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve ipotek karşılığı mal satın alabilir.
Gelir makbuzları
Madde 80:  
Partinin bütün gelirleri parti tüzel kişiliği adına elde edilir. Parti kademelerince sağlanan gelirler PM tarafından bastırılan makbuzlar karşılığınca alınır. Bastırılan ve parti kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve sayfa numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Partinin teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısı ile PM’ ne karşı mali sorumluluk taşır. Makbuzların asıl kısımları dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarını saklama süresi anayasa mahkemesinin kesin hesabı ilk inceleme kararını partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır. Sağlanan gelirin miktarı ile gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin kimliği ve imzası makbuzda ve dip koçanlarda yer alır.
Giderlerde usul
Madde 81: 
Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Beş milyon liraya kadar harcamaların makbuz ve fatura gibi bir belge ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak bütün harcamaların yetkili kurul ve merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki yetkili organlarca onaylanan bütçe de öngörülmüş olmak kaydı ile bir milyon lirayı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı gider için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, anayasa mahkemesinin kesin hesabı ilk inceleme kararını partiye bildirilmesi tarihinden itibaren beş yıldır. İlçe yönetim kurulu en fazla dört ay içinde il yönetim kuruluna, il yönetim kurulu da en fazla altı ay içinde PM’ ne gelir ve giderleri hakkında hesap vermek mecburiyetindedir. Partinin giderleri, amaçlarına aykırı olamaz.
Mali Sorumluluk
Madde 82: 
Yapılacak giderler, sözleşmeler ve girişilecek taahhütler parti genel merkezinde parti tüzel kişiliği adına, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili bulunan kişi veya kurulca yapılır. İl ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve taahhüt altına girilmesine ilişkin esaslar PM tarafından belirlenir.
Her yönetim kurulunun başkan ve üyeleri, kendi kurumlarının borç almalarında, partinin parasını ve demirbaş eşyaları ile malzemesinin korunmasından ve amacına uygun kullanılmasından, esas sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile partiye karşı şahsen ve müteselsil en sorumludur.
Bu esaslara aykırı olarak, PM tarafından önceden yazılı yetki verilmediği ve sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden parti tüzel kişiliği hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. PM, genel başkan veya parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunamaz.
Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur.
Bütçe ve kesin hesap
Madde 83:  
İl teşkilatı, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere ayrı, ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim Ay’ı sonuna kadar genel merkeze gönderilir. Bu bütçeler en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar PM’ tarafından incelenir ve karara bağlanır. Partinin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. İl yönetim kurulları kendilerine bağlı İlçeleri de kapsamak üzere, her bütçe yılını izleyen Nisan Ay’ı sonuna kadar bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesim hesaplarını hazırlayarak genel merkeze gönderir. İllerden gönderilen ve parti merkezine ait olan hesaplar, PM tarafından incelenir karara bağlanır ve birleştirilir. Partinin bütçe, bilânço gelir ve gider defterlerinin ve hesaplarının nasıl düzenleneceği yönetmelikle gösterilir.