SEKİZİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL YÖNETİMİ KURULLARI HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Kurucu yönetim kurulları
Madde 60
: Belde, ilçe ve il kademelerinin ilk kuruluşunda, yetkili genel merkez organları tarafından kurucu yönetim kurulları oluşturulur. Kurucu yönetim kurulları kendi kademelerinin toplantı ve kongrelerine kadar seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa eder. Parti üyelikleri devam ettiği sürece, kurucu il başkanı ve kurucu il yönetim kurulu üyeleri ilk il kongresinin, kurucu ilçe başkanı ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri ise ilk ilçe kongresinin tabii üyeleridir.
Yönetim kurullarının görev dağılımı
Madde 61:

İl yönetim kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında iki ikinci başkan, bir sekreter ve bir muhasip; ilçe yönetim kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir muhasip seçmek suretiyle görev bölümü yapar. Kurul üye sayısının asgari salt çoğunluğu ile seçim yapılır. Seçilmek için toplantıya katılanları salt çoğunluğunun oyunu almak yeterlidir.

Başkan, ikinci başkan, sekreter, üye ve muhasip üyenin görevleri şöyledir;

Başkan: Partiyi temsil eder. Başkanlığa bağlı Teşkilatı denetler. Hesap işlerine ait belgeleri muhasip üye ile birlikte imzalar, yokluğunda kendisine hangi yardımcının vekâlet edeceğini belirler.

İkinci Başkan: Başkanın yardımcısıdır, başkanın kendisine vereceği işlere bakar.

Sekreter Üye: Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca gerekli defterleri tutar. Yönetim kurulu tutanaklarını düzenler, karar defterlerini yazar ve imza ettirir, dosyaları ve her çeşit evrakı muhafaza eder. Başkan ve ikinci başkan bulunmadığı zaman partiyi temsil eder.

Muhasip Üye: Yönetim kurulunun hesap işlerine bakar. Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca muhasebe defterini tutar. Harcamaların kurul kararına uygun olmasından başkanla birlikte sorumludur. Aidatları tahsil eder ve bunun için gerekli tedbirleri alır. Gelir bulmak imkânlarını kurula teklif eder. Kongreye sunulacak kesin hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlar.
Kurulun sorumlu olduğu işler, yönetim kurulu kararıyla üyeler arasında bölüşülür. Görevliler verilen görevlerin yerine getirilmesinden birinci derecede sorumludur.

İkinci başkan, sekreter ve muhasip üyeden biri veya birkaçı değiştirilebilir. Ancak bunun için yönetim kurulu üye sayısının üçte iki teklifi şarttır. İlk iki değişiklik salt çoğunlukla, daha sonraki değişiklikler üçte iki çoğunlukta olur.
Kurul toplantıları, istifa etmiş sayılan üyeler
Madde 62: 
İl ve ilçe yönetim kurulları, ayda en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu tüzükle aksine hüküm yoksa mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Başkan yeter sayıya dâhildir. Toplantılar münhasıran il veya ilçe merkezi binasında yapılır. Kararlar mevcut üyeler tarafından imzalanarak saklanır. Katılmayan üyeler karar defterinde gösterilir. Birbirini takip eden 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için her toplantının gün ve saatinin, alındı belgesi mukabilinde tebliğ edilmiş olması şarttır. Hakkında istifa etmiş kararı verilen üyenin bir üst kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Kongrenin başlangıcı tarihinden bitimine kadar bu hükmün uygulanması için MYK’ nun onayının alınması gerekir. Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde kongrede aldıkları oy sırasına göre yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağırılır.
İlçe ve il yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 63: 

İlçe ve il yönetim kurulları en az ayda bir kez olağan veya kurul başkanlarının gerek gördüğe hallerde ve zamanda olağanüstü toplanırlar. Ancak yapılacak olağan toplantıların yer ve zamanının kurulların seçildikten sonra yapacakları ilk toplantıda belirlenip karar defterinde yazılı olması şarttır.
Olağanüstü toplantıların ise yönetim kurulu üyelerine toplantı saatinden 24 saat önce kısa mesaj(SMS) yoluyla bildirilmesi yeterlidir. Üst, üste üç kez olağan toplantıya katılmayan üye, yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.
Toplantılarda karar yeter sayısı, başkan dahil kurul üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Alınacak kararlarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Yönetim Kurulları;
1. Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini, PM kararlarını, üst kademelerin vereceği talimatları ve kendisini göreve getiren kongrenin kararlarını yerine getirmek ve kendine bağlı Teşkilatı denetlemek ve alt Teşkilat kademelerinin çalışmalarını koordine etmek,
2. Partinin üye sayısını ve tarafların partiye olan ilgisini arttırmak, parti görüşlerini anlatmak ve yaymak, partiyi güçlendirmek, seçimlerde parti adaylarının kazanması için çalışmak,
3. Ülkenin toplumsal sorunlarını izlemek, bilgi toplamak politika oluşturmak, bu politika ve bilgileri üst kademelere bildirmek, parti adaylarını ve seçilmişleri bilgilendirmek, aydınlatmak yoluyla denetleme ve uyarma görevini yerine getirmek,
4. Sürekli komisyonlar kurmak, bu konuda üyeleri görevlendirmek ve bu üyelerden danışma kurulları oluşturmak,
5. Üst kademeler ile bilgi alışverişi yapılarak siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
6. Kongreleri toplantı tarihinden en az yedi gün önce mahallin mülki amirine bildirmek,
7. Kademe kongrelerinin delege listelerini 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 21. Maddesinde, öngördüğü şekilde ismen hazırlayıp, kongre divanına vermek,
8. 2820 sayılı Siyasi Kanunun 33. Maddesinde öngörüldüğü şekilde kongreler hariç olmak üzere, her kademede, yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, disiplin kurulu başkanlığı ile asil ve yedek üyeliklerine seçilenlerin, parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atamadan başlayarak 15 gün içinde yazıyla bildirmek,
9. Kendi kongrelerinde görüşülecek işleri hazırlamak, çalışma ve kesin hesap raporu ile dönem bütçe tasarısını kongreye sunmak,
10. Parti gelirinin en elverişli şekilde toplanması ve yeni gelir kaynaklarının bulunması için tedbirler almak,
11. Partililer ve partiler arsındaki geçimsizliği önlemek ve arabulmak,
12. Acil bir neden olmadıkça bir üst kademe ile yazışmaya girmeden sırayı gözetmek suretiyle alt ve üst kademe ile nezaket ve saygı dairesinde sözlü ve yazılı ilişkilerde bulunmak ve hizmet beraberliğini devam ettirmek,
13. Parti alt yönetim kurullarını en az altı ayda bir denetlemek,
14. İlçe ve il yönetim kurullarınca kendi delegelerinin katılımıyla yılda en az bir defa, toplantı yapılarak ülke ve parti sorunlarını görüşmek ve tartışmak,
15. İlçe seçim kurulu ve sandık kurullarında görev alacak parti temsilcilerinin ve sandık müşahitlerini belirlemek ve eğitimlerini sağlamakla yükümlüdürler.
Yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliklerinin kendiliğinden boşalması
Madde 64
: İlçe ve il yönetim kurulu ile disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin her ne sebeple olursa olsun, toptan çekilmeleri halinde boşalan kurullar yerine PM’ nce yenileri teşkil olunur. Bu kurullar, kongrece seçilmiş yönetim ve disiplin kurullarının hak ve yetkilerine haizdir. İl ve İlçe yönetim kurullarının üye sayısı yedeklerinin getirilmesinden sonra yarıda aşağıya düşerse, kurul boşalmış sayılır. Bu durumda PM’ nce Yeni il ve ilçe kurulu teşkil olunur. Bu suretle teşekkül eden kurullar, PM’ nce ilgili kademenin kongresinin olağanüstü toplanmasına karar verilmedikçe normal kademe kongresine kadar göreve devam eder. İşten el çektirme dışında bir sebeple başkanlığın boşalması halinde ilgili kurul üye yedekleri ile üye tam sayısını, bu mümkün olmadığı takdirde karar yeter sayısına tamamlandıktan sonra kendi arasında üye sayısının (eksik tamamlandığı takdirde ise bu sayının) salt çoğunluğunun teklifi üçte ikisinin oyuyla değiştirilebilir. Değişikliğin yapılacağı toplantılar ilçelerde il Başkanı veya görevlendireceği, illerde de PM’ nin görevlendireceği kişinin gözetiminde yapılır.
İşten el çektirme
Madde 65:
1. Siyasi Partiler Kanunu ve tüzük hükümleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların, usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak değişiklik yapılması veya muhafaza edilmemesi, kanun, tüzük ve muhasebe ile ilgili belgelerin süresi içinde Genel Merkeze gönderilmemesi.
2. Organlarda görev alanların kimliklerinin mahallin en büyük amirliğine yazıyla bildirilmemesi,
3. Ülke ve parti çıkarlarını açıkça ve ağır şekilde zedeleyici davranışlarda bulunulması,
4. Kesin Çıkarma cezasını gerektiren hallerden birinin Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile işlenilmesi,
5. Etkili bir hizmet ahenginin kurulmamış olması,
Gibi hallerde ilgililerin kanuni sorumluluklarının saklı kalması kaydıyla, PM’ nce, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına, aşağıdaki şekilde kısmen veya tamamen işten el çektirilebilir,

 • İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim kurulu, gerekçeli bir rapor ile PM’ nden ilçe başkanının işten el çektirilmesini ve ilçe yönetim kurulunun feshini isteyebilir.
 • PM inceleme yaptırdıktan sonra veya parti müfettişinin göstereceği lüzum üzerine, verilecek bir karar ile ilçe başkanı ve üyelerini kısmen veya tamamen işten el çektirebilir ve yeni geçici kurul kurar veya eksiklerini tamamlar.
 • Merkez Karar Yönetim Kurulunun kararı kesindir. PM üçte iki çoğunlukla alacağı kararlarla, herhangi bir parti biriminin başkan veya yönetim kurulunu kısmen veya tamamen görevden alabilir,
 • İlçe ve il yönetim kurumlarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte toptan işten el çektirilmesi halinde merkez karar yönetim kurulu işten el çektirme kararı ile geçici kurulu kurar ve tebliğ eder,
 • Kısmen işten el çektirme halinde il veya ilçe kurulu yedek üyelerle tamamlanır.
 • İşten el çektirme kararı siyasi partiler kanununun 101. Maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile alınır.

Geçici yönetim kurulları
Madde 66:
 Geçici kurullar, ilçe ve il yönetim kurullarının yetkili organlarca işten el çektirilmesi halinde teşkil olunan kurullardır. Geçici Yönetim Kurulları, İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kurullarına tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilçe kongresini; il yönetim kuruluna tebliğinden 45 gün içinde il kongresini toplayarak yeni kurulların seçimle oluşmasını sağlar. Bu süre içinde ilçe ve il kongresi için yeni delege seçilmemiş ise, kongre eski delegelerle toplanır. Bu suretle seçilen ilçe ve il yönetim kurullarının görev süresi normal kongrelerine kadar devam eder. Geçici Yönetim Kurullarının yapması gereken kongre sürecinde partinin yetkili organlarınca alınmış normal kademe kongrelerine başlama kararı var ise geçici yönetim kurullarının yapacakları bu kongreler normal kademe kongrelerini gündemine uygun olarak yapılır.
Yasak durumlar
Madde 67: 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri;
1. Parti genel politikası aleyhine demeç veremez, kendi kademelerine paralel resmi makamlardan yukarı makamlarla yazışma yapamaz, zorunlu hallerde konuyu bir üst kademenin yönetim kuruluna bildirerek onun aracılığıyla takipte bulunur.
2. Bağlı bulundukları üst kademeyle ilgilerini kesmeye karar veremez, dikkate alınmayan şikâyet ve istekleri varsa o kademeye bilgi vermek suretiyle bir üst kademeye başvurur.
Bağdaşmayan görevler
Madde 68:  

 • Parti üyeleri seçimle oluşan parti organlarından yalnızca birine seçilebilirler.
 • Partili milletvekilleri seçimle teşekkül eden organlardan yalnızca genel merkez Teşkilatında görev yapabilir.
 • Birinci derece akrabalar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamaz.
 • Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve kongre delegeliği hariç, partiyle herhangi bir surette hizmet akdi yapamaz, partiden gelir sağlayamaz.
 • Belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyeleri partinin her kademe kongresi için delege olabilir. Ancak belediye başkanları, parti yönetim organlarında görev alamaz.
 • Aynı kurulda görev alması caiz olmayanlardan, en fazla oy almış olanın üyelik sıfatı devam eder. Oyların eşitliği halinde kura çekilir.

Kongresini yapamayan kademenin durumu
Madde 69: 
Her ne sebeple olursa olsun, kendi kademesinin kongresini yapamamış ilçe ve il Teşkilatı üst kademe kongresine katılamaz.