Gezi Partisi Tüzüğü

GEZİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ

 

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: TANIM VE AMAÇ
Madde 1: Tanım
Madde 2: Amaç

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK
Madde  3: Üyelik şartları
Madde  4: Üye olamayacaklar
Madde  5: Üyeliğe başvuru
Madde  6: Üyeliğe Kabul
Madde  7: Üyelik aidatı
Madde  8: Üyeliğin reddi ve itiraz hakkı
Madde  9: Üyelikten ayrılma, çıkarılma
Madde 10: Yeniden üyelik
Madde 11: Üyelerin görev ve hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ TEŞKİLATI
Madde 12: Merkez organlar
Madde 13: Genel kurul(Büyük Kongre)
Madde 14: Genel kurul seçimleri
Madde 15: Oyların kullanılması
Madde 16: Genel başkan
Madde 17: Merkez karar, yönetim ve icra organları
Madde 18: Parti Meclisi(PM olarak anılacaktır)
Madde 19: Merkez disiplin kurulu (MDK olarak anılacaktır)
Madde 20: Parti Meclisi(PM)nin görev ve yetkileri
Madde 21: Merkez Yürütme Kurulu (MYK olarak anılacaktır)
Madde 22: Merkez Yürütme Kurulu (MYK) nun görevleri
Madde 23: Genel sekreter
Madde 24: Genel sayman
Madde 25: Merkez Yürütme Kurulu (MYK)nun yardımcıları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİSİPLİN KURULLARI
Madde 26: Genel disiplin hükümleri
Madde 27: Bağdaşmayan görevler
Madde 28: Merkez disiplin kurulu
Madde 29: İl disiplin kurulu
Madde 30: Ortak disiplin kurulu
Madde 31: Disiplin suçları ve cezaları
Madde 32: İtiraz şekli
Madde 33: Disiplin kuruluna sevk yetkisi
Madde 34: Disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk

BEŞİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLAT KADEMELERİ
Madde 35: Teşkilat birimleri
Madde 36: Mülki idare taksimatı
Madde 37: Parti temsilcileri
Madde 38: Yardımcı kurul ve komisyonlar
Madde 39: Köy ve mahalle toplantıları, delege seçimleri

ALTINCI BÖLÜM: BELDE, İLÇE VE İL TEŞKİLÂTI 
Madde 40: Belde yönetim kurulu
Madde 41: Görev ve yetkiler
Madde 42: İlçe Teşkilatı
Madde 43: Delege listesinin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 44: İlçe kongreleri
Madde 45: İl kongresi için seçilecek delege sayısı
Madde 46: İl teşkilatı
Madde 47: Delegelerin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 48: İl kongreleri
Madde 49: Genel kurul için seçilecek delege sayısı

YEDİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL KONGRELERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 50: Bağdaşmayan görevler
Madde 51: Kongre dönemi delegeler
Madde 52: Kongre gündeminin düzenlenmesi
Madde 53: Kongre başkanlık divanı
Madde 54: Kongre başkanının görev ve yetkileri
Madde 55: Kongrenin görev ve yetkileri
Madde 56: Kongre kuralları
Madde 57: Seçimlerin yapılması
Madde 58: İl ve ilçe başkanının yeniden seçilmesi
Madde 59: Şikâyet ve itirazlar

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL YÖNETİMİ KURULLARI HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 60: Kurucu yönetim kurulları
Madde 61: Yönetim kurullarının görev dağılımı
Madde 62: Kurul toplantıları, istifa etmiş sayılan üyeler
Madde 63: İlçe ve il yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 64: Yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliklerinin kendiliğinden boşalması
Madde 65: İşten el çektirme
Madde 66: Geçici yönetim kurulları
Madde 67: Yasak durumlar
Madde 68: Bağdaşmayan görevler
Madde 69: Kongresini yapamayan kademenin durumu

DOKUZUNCU BÖLÜM: SEÇİMLER
Madde 70: Adayların belirlenmesi
Madde 71: Adaylık başvurusu, soruşturma ve kabul
Madde 72: Adaylığa kabul edilmeyecek olanlar
Madde 73: Seçim yönetmeliği

ONUNCU BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER
Madde 74: Parti gelirleri
Madde 75: Milletvekili aidatları
Madde 76: Satış bedelleri
Madde 77: Bağışlar
Madde 78: Taşınmazlar malların alımı ve satımı
Madde 79: Kredi ve borç alama yasağı
Madde 80: Gelir makbuzları
Madde 81: Giderlerde usul
Madde 82: Mali Sorumluluk
Madde 83: Bütçe ve kesin hesap

ONBİRİNCİ BÖLÜM: PARTİ GRUPLARI
Madde 84: Grupların oluşumu
Madde 85: Grup başkanı, başkan vekilleri, grup yönetim kurulları
Madde 86: TBMM grup disiplin kurulu
Madde 87: Grup üyelerinin uyması gereken haller
Madde 88: Grup kararları
Madde 89: Grupta gizli oylama
Madde 90: Hükümet kurma ya da koalisyona katılma
Madde 91: Hükümette görev alacak PM üyeleri

ONİKİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 92: Parti defterleri
Madde 93: Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
Madde 94: Partinin kapanması
Madde 95: Tüzük ve programın değiştirilmesi

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ Madde 1: Kurucular kurulunun görev ve yetkileri
GEÇİCİ Madde 2: Kurucular kurulunun çalışma usulü
GEÇİCİ Madde 3: Genel kurul delege sayısının belirlenmesi
GEÇİCİ Madde 4: İlk üye kayıtları
GEÇİCİ Madde 5: İlçe ve il delegelerinin seçimi
GEÇİCİ Madde 6: Kuruluşta kongreler
GEÇİCİ Madde 7: Köy ve mahalle temsilcileri
GEÇİCİ Madde 8: Yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı
GEÇİCİ Madde 9: Delege sayısında değişiklik
GEÇİCİ Madde 10: Sürelerin değiştirilmesi

Madde 96: Tüzükte hüküm bulunmayan haller
Madde 97: Tüzüğün yürürlüğe girmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM: TANIM VE AMAÇ

Tanım
Madde 1: Partinin adı; “GEZİ PARTİSİ”DİR. Kısaltılmış adı; GZP’dir. Partinin Genel Merkezi; Ankara’dadır.

Amaç
Madde 2: Partinin amacı; İnsan onuruna yaraşır bir toplum düzeni için, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla gücünü sivil toplumdan alan, bir Halk Anayasası hazırlamak, Tüm bireylerin kendi yaşam biçimlerini ve geleceklerini hür iradeleriyle inşa edebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak, Bireyin haklarını savunan, hukukun üstünlüğünü esas alan ve her canlının yaşam hakkını savunan bir toplum düzeni kurmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

Üyelik şartları
Madde 3: 18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, başka bir parti üyeliği bulunmaması koşuluyla Gezi Partisine üye olabilir.
Üyeliğe başvuranlar arasında; dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilmez.
Üyeliğe başvuranların, parti tüzüğünü ve programını okuyup kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri şarttır.
Üyelik isteminin reddedilmesi halinde, başvuru yapılan teşkilat kademesi bunun gerekçesini yazılı olarak başvuru sahibine belirtmek zorundadır.
Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin istemini reddeden teşkilatın bir üste kademesine ve yine sonuç değişmez ise, Parti Meclisi(PM) ne itiraz hakkı vardır. PM tarafından verilecek olan karar kesindir.

Üye olamayacaklar 
Madde 4: Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri,

Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

Türk Ceza Kanununun 312nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, Terör eyleminden mahkum olanlar, siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır.

Üyeliğe başvuru
Madde 5: Partiye üye olmak için başvuruda bulunanlar, bir partili üyenin de imzalı önerisini içeren, 3 nüshadan oluşan üyelik başvuru formunu, sürekli oturduğu veya işyerinin bulunduğu ilçe teşkilatına, bu ilçede kurulu bir teşkilat yoksa en yakın ilçe teşkilatına kimlik fotokopisi ile birlikte, 2 adet vesikalık fotoğraf ve Yargıtay web sitesinden alınan başka partiye üye olmadığını belirten belgeyi, alındı belgesi karşılığında teslim eder. Başvuru formu üye adayı ve öneren üye tarafından imzalanmış olmalıdır.
İlçesinde kurulu parti teşkilatı bulunmadığı için başka bir ilçeye kayıt yaptıran üyenin kaydı, sonradan kurulması halinde kendi ilçesine aktarılır.

Başvuru sahibinin başvuru formunu İlçe Yönetim Kurulu tarafından 10 gün süreyle askıya asılır ve üye adayının üyeliğe engel bir hali olup olmadığını araştırılır. İlçe yönetim kurulu, başvuru formundaki bilgilerin üyeliğe uygun olmadığını görmesi halinde, 30 günü geçmemek şartıyla, başvuru sahibi hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi isteyebilir, araştırma yapabilir.
Bir üye ancak tek bir ilçede kaydolabilir. Sürekli oturduğu veya işlerinin bulunduğu yer değişmedikçe kaydı başka bir ilçeye nakledilemez. Üye partiye kayıtlı olduğu ilçeden ayrıldığı taktirde, kaydını nakletmek istediği ilçeyi kayıtlı olduğu ilçenin ilçe başkanlığına bildirir. Bildirim üzerine ilçe başkanlığı, üye kaydının gidilen ilçe örgütüne aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Kayıtlı olduğu ilçe içinde adres değiştiren üye de yeni adresini ilçe başkanlığına bildirir.
Üyeliğe kabul
Madde 6: 
İlçe Yönetim Kurulu, Parti üyeliğine alınmasında yasal ve tüzüksel sakınca görülmeyen ve askı süresi içinde de üyeliği herhangi bir itiraza uğramayan adayın başvurusunu kabul eder ve beyanname sahibini, müracaatının tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydeder.
Üç örnek başvuru belgesinden birini İl Başkanlığına, birini Genel Merkeze en geç 30 gün içinde gönderir, diğerini İlçe Merkezindeki dosyasında saklar.
Durum beyanname sahibine bildirilir ve imzası karşılığında GEZİ PARTİSİ üye kimlik kartı verilir. Kimlik Kartlarının ücreti PM tarafından belirlenir.
Üyelik aidatı
Madde 7:
 Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatı yıllık en az 60 TL ve en fazla 3.000 TL sınırları içinde kalmak şartıyla PM tarafından belirlenir.
Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır.
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir.
Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen belirtilen süre içerisinde ödemede bulunmayan üyelerParti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Herhangi bir göreve önceden seçilmişler ise birikmiş aidat borçlarını ödemeleri için kendilerine yazılı tebligattan sonra 30 gün içinde bu borçlarını kapatmayanlar,  Merkez Disiplin Kurulu kararı ile görevlerinden alınırlar.
Üyeliğin reddi ve itiraz hakkı
Madde 8: 
İlçe Yönetim Kurulunun başvuru sahibinin üyeliğe kabulünü reddetmesi halinde, bu karar üye adayına yazılı olarak bildirilir. Üye adayı karara itirazda bulunmak üzere kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İl Yönetim Kuruluna yapabilir. İl Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Yine sonuç değişmez ise itirazını, kararın tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde PM’ ne taşıyabilir. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Partili üyeler, herhangi bir adayın parti üyeliğine alınmasına karşı, askı süresince ve askı süresinin bitiminden sonraki 3 gün içinde yazılı olarak ve gerekçelerini de belirtmek suretiyle ilçe başkanlığına itiraz edebilirler.

İlçe Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanamaması veya itirazın ret edilmesi halinde, partili üye itirazını İl Yönetim Kuruluna yapabilir. İl Yönetim Kurulu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Yine sonuç değişmez ise itirazını PM’ ne taşıyabilir.
İtirazların bir üst kademeye taşınma süreleri 7 günü geçemez. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Üyelikten ayrılma, çıkarılma
Madde 9: Üye dilediği anda kendi arzusu ile üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.

Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir.
Üyenin; ölüm, istifa veya başka bir parti üye olunduğunun belgelenmesi halinde Gezi Partisi üyeliği sona erer.
Bu tüzükte belirtilen üye olma koşullarına uygun olmadıkları herhangi bir zamanda belirlenen üyelerin kayıtları, İlçe Başkanlığı tarafından alınan kararla silinir. Üye bu durumdan yazılı olarak haberdar edilir.
Kaydı silinen üye, en geç 15 gün içinde kaydı bulunan ilçenin İl Başkanlığına itirazda bulunabilir. İl Başkanlığının vereceği karardan da tatmin olmaması halinde, 15 gün içinde PM’ ne başvuruda bulunarak itirazını yineleyebilir. PM’ nin vereceği karar kesindir.
Kaydı silinen üyenin ödediği aidatın, ne şekilde iade edileceğine PM karar verir.

Her ne sebeple olursa, olsun üye kayıtları silinen üyelerin 30 gün içinde İlçe Başkanları tarafından, İl Başkanlığına ve Genel Merkez’e yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
Gerekli haller ve yerlerde üye kayıtlarının iptali ve yeniden yazılması Genel Kurulun yetkisindedir.
Yeniden üyelik
Madde 10: Parti üyeliğinden ayrılmış olan eski üyelerin yeniden üye olmak istemeleri halinde, PM’ nin onayı alınmadan üyelik başvuruları kabul edilmez.

Üyelerin görev ve hakları
Madde 11: Üyeler; Partinin amaç ve ilkelerini, programını, tüzüğünü, kararlarını ve secim bildirgelerini, faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak, anlatmak, benimsetmeye çalışmak,
Seçimlerde parti adaylarına oy vermek, onların kazanmaları ve Partinin başarısı için çalışmak, Parti yandaşlarının seçmen listelerine doğru olarak yazımına ve sandık basına gidip oy kullanmasına yardımcı olmak,
Seçildikleri parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına düzenli olarak katılmak,
Partiye gelir sağlanmasına katkıda bulunmak ve Parti organlarının verdikleri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Parti üyeliğini veya görevlerini hiçbir bicimde kendileri için veya başkaları için kişisel çıkar konusu yapamazlar.

Parti organları içinde yer alsın veya almasın, her üyeye, durumuna ve olanaklarına göre, sürekli veya süreli görevler verilir. Partide görevsiz üye bulunmaması temel kuraldır.

Üyelerden, siyasal çalışmalara olduğu kadar, sosyal çalışmalara da katılmaları, birer yurttaş olarak kendi alanlarında toplumsal örgütlenmeye etkin katkıda bulunmaları, yöresel sorunların çözümü için yöre halkı ile ve birbirleriyle dayanışma içinde çaba göstermeleri beklenir.
Siyasal ve sosyal gelişmelerin ve sorunların değerlendirilmesine, yerel sorunların incelenmesine ve bunlara çözüm aranmasına, bu amaçlarla yapılacak araştırmalar ve parti politikalarının oluşumuna, tüm üyelerin sürekli ve etkin katılımı gözetilir.
Üyeler, tüzük ve yönetmelik kuralları ve yetkili organların yönergeleri ile eğitime ilişkin programları ve yayınları çerçevesinde, parti içi eğitim çalışmalarına katılırlar ve kendi çevrelerinde sürekli eğitim çalışmalarını sürdürürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ TEŞKİLATI

Merkez organlar
Madde 12: Partinin merkez organları Genel Kurul (Büyük Kongre), Genel Başkan, Parti Meclisi(PM) ile Merkez Disiplin Kurulundan(MDK) ibarettir.

Genel kurul (Büyük kongre)
Madde 13: Partinin en yüksek organı Genel Kuruldur.
Genel Kurul, seçilmiş üyeler ile tabii üyelerden oluşur.

a) Seçilmiş üyeler; her il kongresinde, o ili Genel Kurulda temsil edecek delege sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla şu şekilde hesaplanır:
Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2(iki) ile çarpılır. Bulunan sayı ilin Genel Kurula seçilecek delege sayısını gösterir.
Olağan il kongrelerinde, Genel Kurul için kaç delege seçileceği kongrelerin başlamasına karar verildiği tarihte, Merkez Yürütme Kurulu(MYK) tarafından hesap edilerek PM’ nin onayından sonra il başkanlıklarına bildirilir.

b) Tabii üyeler; Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi üyeleri, Merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakanlar ve milletvekilleridir.
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla Genel Kurul üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemezler.

c) Genel kurulun yetkileri: Parti genel başkan’ını, PM ile MDK üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve Parti Meclisi’ni ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, Genel Kurulun yetkilerindendir.

d) Genel kurulun toplanma zamanı ve şekli: Genel Kurul en az iki, en fazla üç yılda bir PM’ nin belirleyebileceği tarihte olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağan üstü toplanır.

Parti kurucuları seçilmiş delegelerin % 15’inden fazla olmamak kaydıyla, parti üyelikleri devam ettiği müddetçe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabii üyesidirler. Parti kurucuları seçilmiş delegenin % 15’inden fazla ise Kurucular kendi aralarında gereken sayıda delegeyi seçerler.

e) Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın veya PM’ nin gerek duyması ya da Genel Kurul üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.
Olağanüstü genel kurul, toplantıyı isteyen organ tarafından belirlenen gündemle toplanır ve karara bağlanır. Gündem hiçbir suretle değiştirilemez.

f) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.
Genel Kurulun karar yeter sayısı, kanunda daha büyük bir sayı gösterilmediği halde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

g) Tüzük değişikliği Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için bunların Genel Başkan, PM veya Genel Kurul üyelerinin en az yirmi de biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir.
Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularda kamu faaliyetleri konularında karar almasına dair teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler, Genel Kurulca seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağlanır.

h) Genel Kurul’un gündemi olağan kongrelerde PM tarafından, olağanüstü kongrelerde ise Genel Kurul’u toplantıya çağıran organ tarafından hazırlanır. Görüşmeler gündemindeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın değiştirilmesi veya başka bir konunun gündeme alınması, mevcut delegelerin beşte birinin imzalarını içeren bir dilekçe üzerine Genel Kurul’un kararına bağlıdır.

Gündeme geçilmeden önce bir başkan yeteri kadar ikinci başkan ve kâtip üye seçilerek divan oluşturulur. Başkan gizli oyla seçilir. Aday tek ise bu seçim işaret yoluyla yapılır. İkinci başkan ve kâtipler işaret oyu ile seçilir. Divan; görüşmeleri yönetmek, toplantı düzenini sağlamak, tutanağı düzenlemek sayım ve dökümü denetlemek ve sayım döküm sırasında veya sonradan yapılan itirazları inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

Görüşmeler söz isteme sırasına göre yürütülür. Parti genel başkanı ile PM üyelerine, komisyon başkanı ve sözcülerine konuşmak istediklerinde öncelikle söz verilir. Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikalarını ilgilendiren konulardaki teklifleri karara bağlamak için; bunların genel başkan, PM veya Genel Kurul üyelerinin en az beşte biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir.

Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla parti yönünden genel mahiyette bağlayıcı özellik taşıyan konulardaki teklifleri karara bağlamak için teklifin Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler Genel Kurulca seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra komisyon raporu ile inceler ve karara bağlanır. Çalışma raporuna karşı oy yazısı yazmamış olan PM üyesine rapor aleyhine söz verilemez.

Genel kurul seçimleri
Madde 14: Genel başkan, PM ile merkez disiplin kurulu üyelerinin seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır;

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün önce kongreye katılacak üyeleri gösteren listeler, Yüksek seçim kurulunun tayin edeceği seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Siyasi partiler kanununun 21. Maddesindeki esaslara göre seçim kurulu başkanınca tasdik edilen listeler toplantı tarihinden yedi gün önce parti genel merkezi binasına asılmak sureti ile ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlan süresince liste hakkındaki itirazlar ilgili hakime yapılır. Bu suretle ilgili seçim kurulu tarafından kesinleştirilen mühürlenerek partiye gönderilen listeye hiçbir suretle itiraz edilemez.

Genel Kurul’da yapılacak seçimlerde aday olmak isteyenlerin başvuru dilekçelerini alındı belgesi karşılığında, Genel Kurul’un başlama saatine kadar yapmış olmaları şarttır. Başvurular, organlara göre ayrı, ayrı olmak üzere bu tüzükte gösterilen usullere uygun olarak düzenlenip mühürlenmek için görevli seçim kurulu başkanına verilir. Daha sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.

Seçim kurulu başkanlığınca, Genel Kurul seçim sandık kuruluna yardımcı olması ve oyların sayılması için, aday olmayanlar arasından ayrı, ayrı illerden olmak şartı ile her organ seçimi için üçer kişilik tasnif komisyonu kurulur.

Kongre başkanlık divanı, PM ile merkez disiplin kurulu üyelikleri için şahsen başvuran adayları, tek(çarşaf) listede birleştirip, genel kurulun bilgisine sunulduktan sonra açık bir şekilde askı yoluyla da kongre salonunda ilan eder ve çoğalttıktan sonra mühürleyip oy pusulası olarak kullanılmak üzere seçim kurulu başkanına gönderir.

Genel Kurullarda tüm adayların isimlerinin yer aldığı tek(çarşaf) liste yöntemi uygulanır.
Seçimler seçim kurulunun onaylayacağı bu listenin oy pusulası olarak kullanılması sureti ile yapılır.

İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre bir günden az yedi günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü saati ve yeri toplantı tarihinden en az 15 gün önce Genel  merkezin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. MYK, Genel kurul delegelerinin toplantının tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmalarını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Oyların kullanılması
Madde 15:
 Kongreye katılacak üyeleri gösteren listede(hazır bulunanlar listesi) adı yazılı olmayanlar oy kullanamaz. Oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmi belgeyle Genel Kurul delegesi olduğunun belirlenmesi ve listedeki ismin karşısındaki yeri imzalaması gerekir.
Oylar, sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir ve seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş; tek(çarşaf listedeki) isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır.

Seçim kurulunca onaylı oy pusulası üzerinde karalama, kazıntı, silinti veya aday olanlardan başka isimlerin yazılarak ilaveler yapılan oy pusulaları ile seçim kurulunca mühürlenmemiş oy pusulaları geçersiz sayılır.
Tasnif sonucunda en fazla oy alanlar asıl üyeliklere, sonra gelenler sırasıyla yedek üyeliklere seçilmiş olur, eşitlik halinde kura çekilir.

Kongre sonunda, seçim dışında kongreye ait bütün belge ve tutanaklar kongre divanı tarafından imzalandıktan sonra, kongre başkanı tarafından parti genel başkanına dizi pusulasına bağlanarak teslim edilir.
Seçim sonuçlarına tutanakların düzenlenip ilan edilmesinden itibaren iki gün içerisinden ilgili hâkim nezdinde itiraz edilebilir. Hâkim tarafından verilen karar kesindir.

Genel başkan
Madde 16: Parti genel başkanı, Genel Kurul tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Genel Başkan en çok üç yıl için seçilir. Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile parti adına dava açma davada husumet yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere Genel Sekretere aittir. Parti genel başkanı, PM’ nin tabii başkanıdır.

Genel başkan görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcılık etmek üzere kendine PM üyeleri dışından, bir genel sekreter, bir genel sayman ve gerekli gördüğü sayıda yardımcı belirler. Bunlar PM toplantılarına katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

Genel Başkan’lığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Genel Kurul toplanıncaya kadar PM partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırk beş gün içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Merkez karar, yönetim ve icra organları
Madde 17: PM; partinin Merkez Karar organıdır. PM; Genel Başkan ile birlikte, Genel Kurul tarafından seçilen 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur. (Belirtilen sayıda yedek üye bulunmadığı takdirde, mevcutla yetinilir.)

PM; iki Genel Kurul arasında, parti tüzük ve programına ve Genel Kurul kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir.

PM; zorunlu sebepler dolayısıyla Genel Kurul’un toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir.
Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri PM tarafından yapılır.

PM üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan, MYK üyeleri; Madde 16 da belirtildiği şekilde Genel Başkan tarafından seçilirler. MYK üyelerinin sayısı, Görev ve Yetkileri Genel Başkan tarafından, ilk PM toplantısında açıklanır. PM üyelerinin herhangi bir itirazı olmaması durumunda, kabul edilmiş sayılır. PM üyelerinin salt çoğunluğunun imzasıyla MYK üyelerinden biri veya birkaçı hakkında yazılı itirazda bulunması halinde, Genel Başkan söz konusu kişilerin yerine yedekleri varsa aynı gün, yoksa bir sonraki PM toplantısında, PM üyelerinin görüşünü de alarak Kurula sunar ve aynı işlemler tekrarlanır.

Genel Başkan PM ve diğer icra organlarının her birinin de başkanlığını yapar. Genel Kurul tarafından seçilen merkez organlarının her birinin üyeleri ile MYK üyeleri, bir sonraki Genel kurulun tabii üyeleridir.

Parti Meclisi(PM)
Madde 18: PM, partinin Genel Kurul’dan sonra en yüksek karar ve icra organıdır.
PM, Genel Kurul tarafından seçilen 15 asıl üyeden oluşur.
PM’nin görevi, Genel Kurul’un gelecek toplantısına kadar devam eder. Bu süre içinde ölüm ve istifa gibi sebeplerle boşalan üyeliklere sırayla en fazla oy alan yedek üye çağrılır.
PM, Genel Başkan’ın veya kurul üyelerinden en az beşte birinin talebi üzerine toplanır.

Merkez disiplin kurulu(MDK)
Madde 19: 
Merkez Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 1 (bir) başkan, 6 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. (Belirtilen sayıda yedek üye bulunmadığı takdirde, mevcutla yetinilir.)
Parti Meclisinin (PM) görev ve yetkileri
Madde 20: 
Parti Meclisi;

 • Parti programını, Tüzüğünü, Genel Kurulca alınan kararları uygular ve tüm parti teşkilatını yönetir,
 • Gerekli yerlerde, gerekli teşkilatları kurar,
 • Parti politikalarını belirler, yayınlar ve partililere duyurur,
 • Çalışma Komisyonlarını kurar ve yönetmeliklerini hazırlar,
 • Bilanço, kesin hesap raporu, bütçe ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Genel Kurula sunar,
 • Parti gelirlerini arttırma yöntemlerini belirler, gerekli kararları alır ve uygular,
 • Tüm seçimlerle ilgili çalışmaları düzenler ve yönetir,
 • Parti çıkarı için, yasaların ve parti tüzüğünün yasaklamadığı her türlü kararı alır ve uygular,
 • PM gerek gördüğünde parti teşkilatlarının görev ve yetkilerini kullanır, İl, İlçe teşkilatları ve bunların disiplin kurullarının; yasalara, parti tüzüğüne veya yönetmeliklere aykırı davranışlar sergilemeleri halinde, gerekçesini de göstererek Genel Kurul yapılıncaya kadar yetki ve sorumlulukları kendi üzerine alabilir.
 • Çalışmalarını arttırmak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, kendi görevlerinden bir kısmını MYK, na İl ya da İlçe Başkanlıklarına devredebilir.
 • Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarına üye olanlar, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim kurulunda görev alamazlar.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
Madde 21: 
Genel Başkan, 16. maddelere uygun olarak bir genel sekreter, bir genel sayman ve gerek gördüğü sayıda yardımcı belirler. Yardımcılarının sayısını görevlerini PM’ ne ve yasaların öngördüğü usul ve şekillerde gerekli mercilere bildirir. Genel Başkan; gerek duyması halinde, MYK üyelerinden herhangi birini değiştirebilir. Ancak böyle bir değişiklik 15. maddede belirtildiği şekilde PM’ nin itirazı olmaması halinde kesinleşmiş olur.
Genel Başkan’ın görevi başında bulunmadığı hallerde; Genel Sekreter, Genel Başkan’a vekalet eder.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) nun görevleri
Madde 22: 
Partinin yürütme organıdır. PM kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

 • Teşkilat kademeleri arasında koordinasyonu sağlar, ahenk içerisinde çalışmanın gerektirdiği tedbirleri genel başkana karşı sorumlu olarak alır. Parti adına siyasi, sosyal, ekonomik ve ihtiyaç duyulan diğer sahalarda araştırma yapar, bilgi toplar, bu bilgilerin parti kademelerine ve TBMM gurubu arasında akışını sağlar. Tespit edilecek politikaların ve parti içi eğitimi eğitimin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır, planlama yapar.
 • Parti Teşkilatlarının kurulması, feshedilmiş olan ilçe ve il teşkilatlarının yeniden açılması, ilçe ve il kongrelerinin düzenlenmesi, kadın, gençlik, esnaf komisyonlarını ve kurulacak diğer komisyonları kurar ve yönetir.
 • Milletvekili ve mahalli seçimleri ile ilgili faaliyetleri yürütür, aday başvuru ve tespit işlemlerini yönlendirir, seçimlerle ilgili koordinasyonu sağlar. Yüksek seçim kurulunun düzenlemelerini takip eder, seçim ve sandık kurullarının partili üye ve temsilcileriyle sandık başı müşahitlerinin seçim esas ve usullerini belirler, bunların eğitimi için gereken tedbirleri alır, kurs ve seminerler düzenleyerek seçim hizmetlerinde görev verilecek uzman kadrolar yetiştirilmesini sağlar.
 • Başkanın ve yetkili kurulların demeç ve duyurularının yazılı ve görsel basına ulaştırır.
 • Partiye gelir sağlama amaçlı sosyal etkinlikler düzenler.
 • Partinin, TBMM gurubu ve hükümetle ilişkilerini, belediye başkanları, belediye ve il genel meclisleri üyelerinin ve gruplarının parti ve hükümetle olan ilişkilerini düzenler.  Partinin halkla ve Sivil Toplum Kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenler.
 • Tüm üye kayıtlarının ve üye bilgilerinin bir merkezde toplanmasını İlçelerin üye kayıt ve karar defterlerinin denetimini, yeni üye kayıtlarının Yargıtay’a ve diğer gerekli resmi kurumlara yazılı ve/veya elektronik ortamda iletilmesini sağlar.
 • Yazılı veya elektronik ortamda yapılacak olan üye başvurularını, bağlı oldukları İl başkanlıklarına ve/veya PM’ ne bildirir.
 • Üyelerin, uyum içinde çalışması için gerekli önlemleri alır. Parti üyeleri ve kademelerinden gelen şikayet, talep ve bilgileri değerlendirerek ilgili birimlere yönlendirir ve sonuçlarını takip eder.
 • Partinin tanıtım ve propaganda faaliyetlerini planlar ve yürütür. Toplantı, miting ve etkinlikleri düzenler. Tanıtım malzemelerinin temini ve dağıtımını gerçekleştirir.

Genel başkan, yukarıda belirlenen çalışma konularını ve sorumluluklarını bölmeye, yeni çalışma konuları ve sorumluluklar belirlemeye ve bunları yardımcıları arasında dağıtmaya, gerek gördüğünde yardımcılarının üstlendiği görevi ve sorumlulukları değiştirmeye yetkilidir.
Genel sekreter
Madde 23: 
PM ve MYK kararlarının zapta geçirilmesi, Genel Merkez’in her türlü evrak işleriyle yazışmalarının düzenlenmesi, merkez Teşkilatı idari hizmetlerinin ifası ile görevlidir. Parti merkez Teşkilatında görevlendirilecek personelin tayinini genel başkana teklif eder. Genel Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan’a vekalet eder. Genel Sekreterlik partinin haberleşme birimidir.
Genel sayman
Madde 24: 
Parti merkez Teşkilatının mali işlerini yürütmek, parti parasını muhasebe yönetmeliği esasına göre harcanmasını sağlamak ve buna nezaret etmek mali akitlerin ve girişilecek yükümlülüklerinin usulüne ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını gerçekleştirmek ile görevli ve sorumludur. İl Teşkilatlarının mali işlerinin düzenli yürütülmesini temin için gerekli tedbirleri alır, takip ve kontrol eder. Partinin muhasebe işlerine ait yazışmalarını, genel başkanla birlikte imzalar.
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yardımcıları
Madde 25: 
Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Başkan Yardımcıları, kendilerine parti üyeleri arasından, gerek duydukları sayıda yardımcı seçer ve genel başkanın onayına sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DİSİPLİN KURULLARI
Genel disiplin hükümleri
Madde 26: 
Kanunlara, parti tüzüğüne, yönetmelikler ve yetkili parti organlarınca alınan kararlara aykırı hareket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve bu tüzükte gösterilen diğer işleri yapmak üzere genel merkez ve il teşkilâtında disiplin kurulları teşkil edilir. Her kademedeki disiplin kurulu üyeleri, partide seçimle gelinen bir başka organda görev alamayacağı gibi, partide ücretli herhangi bir hizmette kabul edemez. Eşler, birinci ve ikinci derecedeki kan ve sıhri hısımlar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamaz. Bunlarla ilgili soruşturma ve kararlara katılamaz.
Disiplin kurullarının görev süreleri müteakip kongreye kadar devam eder. Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmayan kurul üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırasıyla yedekleri çağırılır. Üyeliklerde boşalma halinde oy sırasına göre yedekler çağırılır. Disiplin kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Disiplin kurulu toplantıları gizlidir.
Ancak siyasi partiler kanununun 101.maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında partiden kesin ihraç kararı için salt çoğunluk gereklidir. Disiplin kurulları, kendilerine tevdii edilen bir işi en geç bir ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. TBMM’nin çalışmalarına ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi üzerine bu süre uzatılabilir. Disiplin organları kararları gizli oyla verilir. Disiplin kurullarına sevk edilen partili kendisini yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Savunma süresini geçirenler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Savunmaya çağrı, disiplin kurulu başkanlığınca yazılı olarak yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ve buna neden olan fiiller açıkça belirtilir.
Disiplin organları, sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağır ceza veremez. Disiplin organlarınca verilen cezalar, gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Kanunun gerektirdiği hallerde bu süre kısaltılabilir. Aynı süre içerisinde tebliğ edilmeyen cezalar geçersiz sayılır. Parti organ ve kurulları, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerine süresinde cevap vermek zorundadır. Disiplin kurallarına ilişkin hususlar, tüzükte yer alan hükümler dâhil, yasalara uygun olarak yönetmeliklerle düzenlenebilir.
Bağdaşmayan görevler
Madde 27:
 Disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti grubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.
Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz. Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. Bunlarla ilgili kararlara katılamazlar
Merkez disiplin kurulu
Madde 28: 
Merkez disiplin kurulu, genel başkan, PM ve MYK ile il yönetim kurulu başkan ve üyeleri, partinin kurucu üyeleri, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar hakkında birinci derecede disiplin kararı verir.
Kurul il disiplin kurullarınca alınan ve itiraz yoluyla kendine gelen kararı tasdik, lehte veya aleyhte değiştirme veya tamamen ortadan kaldırma suretiyle en geç bir ay içinde kesin olarak sonuçlandırılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine gerek görülmesi hallerinde bir yıl içinde karar verilmek üzere bu süre uzatılabilir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde, il disiplin kurulu kararı kesinleşir. Kesinleşen karara karşı 7 gün içinde, kararı veren disiplin kuruluna, karardaki maddi hataların düzeltilmesi talebinde bulunabilir. Talep uygun görüldüğü takdirde yanlışlık düzeltilebilir.
Merkez disiplin kurulu, PM’ nin talebi üzerine parti yönetmeliklerinin, kanuna ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceler ve sair hukuki konularda mütalaa verir.

İl disiplin kurulu

Madde 29: İl disiplin kurulu il sınırları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına girmeyen üyeler hakkında birinci derecede disiplin kararı almaya yetkilidir. Kurul kendi kararıyla takibat yapamaz, sadece tüzükte gösterilen yetkili organlarca kendisine intikal ettirilen dosyaları karara bağlar.
Dosyaların tetkiki sırasında yeni bir suça karışmış olduğunu tespit etmesi halinde, yetkili organa duyurulur. Taraflar, il disiplin kurulu kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Merkez disiplin kuruluna itiraz edebilirler. İtiraza  mukabil Merkez disiplin kurulunun vereceği karar kesindir.
İl disiplin kurulunca verilen kesin çıkarma cezaları, ilgili itiraz etmemiş olsa bile, incelenmek üzere merkez disiplin kuruluna gönderilir. İtiraz üzerine merkez disiplin kurulunca il başkanlıklarından istenen bilgi ve belgeler 10 gün içinde kurula gönderilir.
PM, bir ilde disiplin kurulunun boşalması halinde onun görevlerini geçici olarak yerine getirmek üzere civar bir ilin disiplin kuruluna yetki verebilir.
Bir disiplin kurulunun görevine giren bir veya birkaç işi soruşturup karara bağlamak üzere civar bir ilin disiplin kurulunu görevlendirebilir.
Ortak disiplin kurulu
Madde 30: 
Merkez disiplin kurulu ile TBMM grup disiplin kurulunun bir araya gelmesiyle ortak disiplin kurulu oluşur. Merkez disiplin kurulu başkanı, Başkan vekili ve sekreteri ortak disiplin kurulu başkanlık divanını oluşturur. Partili milletvekilleri hakkında disiplin kararı verme yetkisi ortak disiplin kuruluna aittir. Bu kurulun verdiği kararlar kesindir.
Disiplin suçları ve cezaları
Madde 31: 
Disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, partiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezaları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.
Uyarma:

 • Tavır ve davranışları ile parti imajına zarar vermek, küçük düşürmek,
 • Davetli olduğu parti toplantılarına katılmamak,
 • Verilen görevleri mazeretsiz yerine getirmemek.

Kınama:

 • Partililer arasındaki huzuru, dayanışmayı bozucu davranışlarda bulunmak,
 • Partinin defter ve kayıtlarını gerektiği şekilde tutmamak,
 • Siyasi partiler kanununa, partinin tüzük ve yönetmeliğine uymamak,
 • Sözle ve hareketle edep ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Parti organlarının aldığı kararlara uymamak.

Geçici çıkarma:

 • Ne şekilde olursa, olsun Partiye ait gizli kalması gereken konuları, kararları açıklamak,
 • Basına ve/veya kamuoyuna; Yasalara, parti tüzüğüne, parti programına, parti kararlarına aykırı açıklamalarda bulunmak,
 • Parti üyeleri hakkında; yalan, yanlış açıklamalar ve dedi kodu yapmak, iftira atmak,
 • Görevini kötüye kullanarak veya ihmal ederek partiye zarar vermek.

Kesin çıkarma:

 • Partiyi kişisel çıkarlarına alet etmek, parti kimliğini kullanarak maddi kazanç sağlamak,
 • Parti kimliği altında yaptığı kusurlu davranışlar nedeniyle hakkında yasal takibat sonucunda suçlu bulunmak,
 • Yönetici veya görevli olarak yetkilerini kötüye kullanarak partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak,
 • Cumhuriyet başsavcılığı tarafından işten el çektirilmesi veya partiden çıkarılması talebine sebebiyet verici davranışlarda bulunmak,
 • Siyasi partiler yasasınca konulan yasaklara aykırı hareket ederek parti hakkında soruşturma açılmasına neden olacak davranışlarda bulunmak,
 • Partiye kapatma cezası getirebilecek tavır, hareket, yazılı veya sözlü açıklamalarda bulunmak,
 • Seçimlere hile karıştırmak, oy pusulalarında tahribat yapmak,
 • Zimmetinde bulunan mal ve malzemeyi, “kanuni tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile” gerektiğinde iade etmemek.

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin kurulunda disiplin cezası isteminde bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları incelemeye yetkili üst disiplin kurulları ve itirazın usul ve şartları, kanunla belirtilmeyen hallerde, parti tüzüğünde belirtildiği şekildedir.
Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur.
Bir partiye mensup milletvekilinin; o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden kesin olarak çıkarılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.
Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir.
Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez.
Disiplin cezası alan bir üyeye aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi halinde daha ağır bir disiplin cezası verilir. Disiplin suçlarından dolayı takibat yapan disiplin kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk eden kurulun kararına bağlı kalmak şartı ile yukarıda belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir.
İtiraz şekli
Madde 32: 
Disiplin kurullarında birinci derecede verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat talep eden kurul tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
İtirazlar tüzükte gösterilen esaslara göre doğrudan doğruya üst kurula veya kararı veren disiplin kurulu başkanlığına yapılabilir. Üst disiplin kurullarının itiraz üzerine vereceği karar kesindir.
Genel kurul ve diğer kademe kongreleri, disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen cezalar hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamaz.
Disiplin kurullarınca yapılan tebligatta 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uygulanır.
Disiplin kuruluna sevk yetkisi
Madde 33: 
Bir üye hakkında disiplin suçu sebebiyle idari tahkikat yapmaya, sevk edilecek disiplin kuruluna göre il yönetim kurulu, PM ve Genel başkan yetkilidir.

Milletvekillerinden gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya grup yönetim kurulu ve genel başkan yetkilidir.
İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belde ve ilçe belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye il yönetim kurulları; İl yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il ve Büyükşehir belediye başkanları, Büyükşehir dâhilindeki ilçe belediye başkanları, TBMM eski üyeleri, eski bakanlar, partinin kurucu üyeleri, Merkez disiplin kurulu başkan ve üyeleri ve PM üyeleri hakkında disiplin takibatı talep etmeye Genel Başkan veya PM yetkilidir.
İlçe yönetim kurulları disiplin takibatına lüzum gördükleri taktirde gerekçeli bir kararla şikâyet konusunu ve kanıtları belirterek yetkili disiplin kuruluna göre il yönetim kuruluna veya PM’ ne müracaat eder. Yetkili kurul sevk kararı vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştırmaları yapabilir.
Disiplin kuruluna sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak organın üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Birinci fıkrada sayılan organlar idari tahkikatı kendi üyelerine yaptırabileceği gibi, alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer partililere de yaptırabilir. Muhbir veya müşteki ile disiplin suçu işlediği iddia olunan partili tahkikata yetkili organlarda üye ise, bu, işin tahkikat, müzakere ve kararına iştirak edemez.
Bu üyenin katılmamasıyla kurul teşekkül edemediği takdirde, bu işe mahsus olmak üzere eksikler yedekler ile tamamlanır. Çoğunluk yine sağlanmazsa, 29. Maddede gösterilen şekilde dosya bir civar ilin disiplin kuruluna tevdii edilir.
Ancak kongre ve seçim dönemlerinde disiplin kurullarına sevk için MYK’ nun görüşü ve PM’ nin onayı gereklidir.
Disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk
Madde 34:

Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili kurul, suçlu gördüğü üyeyi disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edebilir.
Tedbirli olarak sevk kararı Siyasi partiler kanununun 101. Maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında üçte iki çoğunlukla alınır. Bu durumda partili görevinden derhal uzaklaştırılır. Hakkında tedbir kararı alınan üye üç gün içinde takibatı yürütecek disiplin kuruluna itiraz edebilir. Bu istek disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır.
Taraflar disiplin kurulunun vereceği karara karşı 7 gün içinde Merkez disiplin kuruluna itiraz edebilirler. Merkez disiplin kurulu 10 gün içinde kararını verir. Bu karar kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi halinde tedbir kararı yeni bir karara hacet kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir.
Partinin kesin çıkarma kararı, üyenin parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir. Bu görev partilinin kayıtlı bulunduğu ilçe başkanlığı tarafından yapılır. Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, karara karşı 30 gün içinde nihai kararı veren disiplin kurulunun bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen karar kesindir.
Üyenin bu hakkını kullanabilmesi için; disiplin kuruluna sevk eden organ veya merciin veya disiplin kurulunun görev ve yetkisinin bulunmaması veya alınan kararın kanuna ve parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı olması lazımdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLAT KADEMELERİ
Teşkilat birimleri
Madde 35:  
Parti Teşkilatı: belde, ilçe, il ve merkez Teşkilatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. Teşkilat kademeleri aşağıdaki birimlerden oluşur;
1. Belde Teşkilatı
Belde Başkanı
Belde Yönetim Kurulu
2. İlçe Teşkilatı
İlçe Kongresi
İlçe Başkanı
İlçe Yönetim Kurulu
3. İl Teşkilatı
İl Kongresi
İl Başkanı
İl Yönetim Kurulu
İl Disiplin Kurulu
4. Genel Merkez Teşkilatı
Genel kurul
Genel Başkan
Parti Meclisi
Merkez Yürütme Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu
Müşterek Disiplin Kurulu
5. Guruplar
Belediye Meclisi Gurubu
İl Genel Meclisi Gurubu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gurubu
Mülki idare taksimatı
Madde 36: 
Parti Teşkilatı mülki idare bölümlerine uygun olarak; Belde Teşkilatı il ve ilçeler dışında belediye Teşkilatı olan yerlerde İlçe Teşkilatı illerin merkez ilçeleri ve ilçe merkezlerinde, İl Teşkilatı il merkezlerinde, Genel merkez Teşkilatı Ankara ili merkezinde kurulur. Belde Teşkilatı ilçe başkanlığına, ilçe başkanlığı il başkanlığına, il başkanlığı Genel Merkeze bağlıdır. Her mülki idare bölümünde, yukarıda belirtilen Teşkilat birimlerinden sadece biri bulunur.
Yardımcı kurul, komisyon ve yurtdışı temsilciliklerin kurulabileceği PM tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Parti temsilcileri
Madde 37: 
İlçe seçimlerine katılacak delege seçimlerini gerçekleştirmek ve gerekli işlemleri yürütmek üzere her mahallede ve köyde partiye kayıtlı üyeler arasından biri, ilçe yönetim kurulunca, köy ve mahalle toplantılarında parti temsilcisi olarak görevlendirilir. PM uygun gördüğü takdirde temsilcilerinin seçimle tespitine karar verebilir.
Yardımcı kurul ve komisyonlar
Madde 38: 
Partinin amaç ve ilkelerine uygun çalışmaların en etkin şekilde yürütülmesi için, her kademede esnaf, üye, kadın, gençlik, v.b. gibi çalışma komisyonları kurulur ve her kademedeki Teşkilat birimleri kendi içlerinde geçici veya sürekli olarak, çalışma, araştırma ve danışma kurul, komisyon, masa ve meclisleri ve yurt dışı temsilcilikleri oluşturabilir. Yardımcı kurul, komisyon ve yurtdışı temsilciliklerin oluşturulma ve çalışma biçimleri ile bunların görev ve yetkileri, PM tarafından çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bütün parti Teşkilatı, parti tüzüğü ve yönetmelikleri hükümlerinin gösterdiği şekil ve şartlar dışında ve bu hükümlerin göstermediği bir sonuç ve hal tarzına göre karar alamazlar, uygulayamazlar. Böyle kararlar alındığı takdirde PM bu tür kararları tatbik etmemek ve ettirmemek yetkisine sahiptir.
Köy ve mahalle toplantıları, delege seçimleri
Madde 39: 
Köy ve mahalle toplantıları yapma görevi, belde Teşkilatı bulunan yerlerde belde yönetim kuruluna, diğer köy ve mahallelerde köy ve mahalle parti temsilcisine aittir.
İlçe yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde toplantılara müşahit yollayabilir.
Köy ve mahalle toplantıları yapılmadan önce, İlçe başkanlığı, ilçeye bağlı her köy ve mahallede oturan parti üyelerinin listelerini, üye kayıt defterine uygun olarak ayrı, ayrı hazırlayıp, ait olduğu köy ve mahallenin parti temsilcisine, belde Teşkilatı olan yerlerde belde yönetim kuruluna gönderir. Adreslerin açıkça yazıldığı bu listeler toplantılardan on beş gün önce, köy ve mahallede uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılarak ilan edilebilir.
Partiye kayıtlı olduğu halde isim listeye yazılmamış, ya da o muhtarlıkta oturmadığı veya işyeri olmadığı halde listeye adları yazılmış üyeler hakkında, listelerin asıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde, herhangi bir üye tarafından ilçe yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İlçe yönetim kurulu itirazları 3 gün içinde karara bağlar ve listelerde gereken düzeltmeleri yaparak aynı şekilde ilan eder. Karar derhal alındı belgesiyle şikâyetçiye tebliğ edilir. İlçe yönetim kurulu 3 gün içinde karar vermez veya şikâyetçinin itirazını reddederse, ilgili il yönetim kuruluna itiraz edebilir.
İl yönetim kurulunun verdiği karar kesin olup, ilçe yönetim kurulu bu karara göre işlem yapmak zorundadır. Üyenin il yönetim kurulundan alacağı karar, toplantıya iştirak için yeterlidir. Köy ve mahalle toplantılarının tarihi, saati ve yeri (bu yerin herkese açık olması lazımdır.) toplantı gününden 10 gün önce toplantının yapılacağı köy ve mahallede uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılır. Köy ve mahalle toplantıları, parti temsilcisi tarafından veya belde Teşkilatı olan yerlerde belde başkanı tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde yoklama ile açılır. Kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlası hazır olmadığı takdirde, toplantı bir saat sonraya bırakılır. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerle iktifa olunur.
Köy ve mahalle toplantılarında, bu tüzüğün 41. Maddesine uygun olarak ilçe kongresine katılacak miktarda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir (yeterli sayıda yedek üye bulunamazsa mevcutla iktifa olunur) ve seçim tutanağı eğer ilçe başkanlığı tarafından görevlendirilmiş kadar yedek delege seçilir ve seçim tutanağı eğer ilçe başkanlığı tarafından görevlendirilmiş müşahit varsa bu müşahidinde imzasını da alarak derhal ilçe başkanlığına gönderilir. PM, her türlü delege seçimlerini kısmen veya tamamen iptal etmeye, yeniden yaptırmaya ve lüzum gördüğü hallerde delege seçimlerini bizzat yürütmeye ve yürütecek görevlileri seçmeye yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM: BELDE, İLÇE VE İL TEŞKİLÂTI 
Belde yönetim kurulu
Madde 40: 
İl ve ilçeler dışında belediye Teşkilatı bulunan her yerde bir başkan ile en az iki en çok dört üyeden oluşan belde yönetim kurulu teşkil edilir. Belde Teşkilatının ilk kurucu başkan ve yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmak suretiyle, il yönetim kurulu tarafından atanır. Belde başkanı ile yönetim kurulları, her kongre döneminde bağlı olduğu ilçe kongresinden önce, delege tespitleri için tüzüğün 39. Maddesi uyarınca o belde de yapılacak olan toplantıda, aşağıdaki şekle göre seçilir.
İlgili beldenin belediye hudutları dâhilinde ikamet eden veya işyeri bulunan her üye, belde yönetim kurulu başkan veya üyelikleri için adaylığını koyabilir yahut aday gösterebilir. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri belde Teşkilatında görev alamaz. Adayların belirlenmesine müteakip toplantı başkanının nezaretinde yapılacak gizli oylamada en fazla oy alan adaylar asıl üyeliğe, sonra gelen adaylar yedek üyeliğe seçilmiş olur. Yeter sayıda yedek üye çıkmaması halinde olan mevcutla iktifa olunur. Belde yönetim kurulu asıl üyeliğine seçilenler kendi aralarında gizli oyla bir başkan seçer. Başkan seçiminde salt çoğunluk aranır. Belde başkan ve yönetim kurulu, bağlı olduğu ilçe yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı görevden uzaklaştırma kararını, il yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla onaylaması ile görevden alınabilir. PM’ nin görevden alma hakkı saklıdır.
Görev ve yetkiler
Madde 41: 
Belde yönetim kurulu belediye hudutları dâhilinde partinin hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Belde yönetim kurulu:

 • Belde halkının partiye karşı ilgi ve sevgisini arttırmak,
 • Partinin program ve prensiplerini yaymak için gayret sarf eder,
 • Belde sakinlerinin üye olmaları için çalışır,
 • Belde kamu hizmetleri ile ilgilenir,
 • Belde hudutları dâhilinde ikamet eden partili üyelerin onaylı bir listesini parti başkanlığından alarak toplantılar için hazır bulundurur.
 • İlçe kongresi için yapılacak delege seçimini, ilçe başkanlığının göstereceği takvimi içerisinde gerçekleştirir. Bu amaçla yapılacak toplantının yer, gün ve saatini mahalli usullerle partililere duyurur.
 • Belde Teşkilatında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını gösterir onaylı listelerin birer örneğini seçimden sonra ki bir hafta içerisinde kaymakamlığa tevdii edilmek üzere ilçe başkanlığına verir.
 • Üst kademelerin vereceği talimat ve görevleri yerine getirir.
 • Seçimlerde parti adaylarının kazanmaları için çaba harcar.
 • Belde Teşkilatı hudutları dâhilinde bulunduğu ilçe yönetim kuruluna bağlıdır. Bu itibarla çok acil ve önemli bir sebep olmadıkça il başkanlığı ile yazışmaya girmez.

İlçe Teşkilatı
Madde 42: 
İlçe yönetim kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve 6 (altı) üyeden oluşur.
İlçe kongreleri Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Yedek Yönetim Kurulu üyesini de seçer. Belirlenen sayıda Yedek Üye bulunamaması halinde mevcut ile iktifa olunur.
Haklarında geçici de olsa çıkarma cezası verilmiş olup ceza süresi henüz dolmamış bulunan üyeler ilçe yönetim kurullarında ve parti organlarının hiçbirinde görev alamazlar.
1. Seçilmiş üyeler

İlçe kongresi seçilmiş üyeler ve tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş üyeler, tabii üyelerle birlikte 400’den fazla olamaz.
İlçeye bağlı mahalle ve köylerdeki kayıtlı ve partili üye sayısı, tabii üyelerle birlikte 400 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş ilçe kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 400’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 400 kişi seçilir.

Her belde, mahalle ve köyün ilçe kongresine göndereceği delege sayısı ilçe yönetim kurulunca tespit edilerek, delege seçimlerinden 1 ay önce il yönetim kuruluna gönderilir. Bu listeler il yönetim kurulunca incelenip tasdik edilmek suretiyle kesinleşir. Bu listelere karşı tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde PM’ ne itirazda bulunulabilir. İtiraz üzerine PM tarafından verilen karar kesindir.

Köy ve mahalleye isabet eden delege sayısı kadar o köy ve mahallede partili üye yoksa eksik üye kadar delegelik boş bırakılır. Bu delegelik başka bir köy veya mahalleden doldurulamaz. Köy ve mahallenin genel seçiminden sonra kurulması, kaldırılması, bölünmesi birleştirilmesi gibi sebeplerle buralarda partinin aldığı oy miktarının resmen tespit edilememesi halinde delege miktarının tespitine il yönetim kurulunun önerilerini de dikkate almak suretiyle, PM yetkilidir.

2. Tabii Üyeler
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partili ilçe belediye başkanı ve ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları, ilçe kongresinin tabii üyesidir. Merkez ilçelerde Büyükşehir belediye başkanı hariç olmak üzere, partili il belediye başkanı ve merkez ilçe çevresindeki diğer partili belediye başkanları merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir.
3. Onur Üyeleri
Parti üyeliği devam eden eski ilçe başkanları, o ilçede belediye başkanlığı yapmış olan üyeler ile ilçenin bağlı bulunduğu ilin partili eski ve yeni milletvekilleri, o ilçenin partili il genel meclisi üyeleri, ilçe kongresinin onur üyeleridir. Bu üyeler söz alabilir, fakat oy kullanamazlar.
Delege listesinin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 43: 
İlçe başkanlığı köy ve mahalle toplantılarından sonra ilçe kongresi için seçilen delegelerin listesini, kongreden en az 15 gün önce, iki nüsha halinde o yerin ilçe seçim kurulu başkanına vermekle yükümlüdür. İlçede birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması halinde delege listeleri birinci ilçe seçim kurulu başkanına verilir. İlçe seçim kurulu tarafından onaylanan delege listesi ilçe kongresinin yoklama cetvelini teşkil eder.
İlçe kongreleri
Madde 44: 
İlçe kongreleri yasa ve parti tüzüğümüzde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre 1 günden az 7 günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü saati ve yeri toplantı saatinden en az on gün önce toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu il merkezinin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. İlçe başkanlığı delegelerin toplantının, tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür.
İl kongresi için seçilecek delege sayısı
Madde 45: 
İl kongresi seçilmiş üyeler ve tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş üyeler, tabii üyelerle birlikte 600’den fazla olamaz.
İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı tabii üyelerle birlikte 600 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş il kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 600’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 600 kişi seçilir.
İl teşkilatı
Madde 46: 
İl yönetim kurullarında görev alacak üyelerin sayısı, 1 (Bir) Başkan ve 8 (sekiz) Üyeden oluşur.
İl Kongreleri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek Yönetim Kurulu üyesini de birlikte seçer. Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
İl disiplin kurulları 1 (Bir) Başkan ve 2 (iki) Üyeden oluşur.
İl Kongreleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birlikte, Disiplin Kurulu üye sayısı kadar yedek Disiplin Kurulu üyesini de birlikte seçer. Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
1. Seçilmiş Üyeler
İl kongresi için ilçe kongrelerince, seçilen delegelerdir.
2 Tabii Üyeler
İlin partili milletvekilleri, il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkanı, il disiplin kurulu üyeleri, Büyükşehir belediyesi başkanı il kongresinin tabii üyeleridir.
3. Onur Üyeleri
Parti üyeliği devam etmesi kaydı ile eski il ve disiplin kurulu başkanları, Büyükşehir ve il eski belediye başkanları, ilin partili eski milletvekilleri ve il belediye başkanı, il genel meclisi ve Büyükşehir veya il belediye meclisi üyeleri ile yönetim kurulu yedek üyeleri il kongresinin onur üyeleridir. Bu üyeler kongrede söz alabilir, fakat oy kullanamaz.
Delegelerin seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 47
: İl başkanlığı, ilçe kongrelerinde il kongresi için seçilen delegelerin listesini iki nüsha halinde, kongreden en az 15 gün önce Yüksek seçim Kurulu’nun il kongresi için belirlediği seçim kurulu başkanına verir. İl seçim kurulu başkanı tarafından onaylanan delege listesi kesinleşir ve il kongresinin yoklama cetvelini teşkil eder. 
İl kongreleri
Madde 48: 
İl kongreleri yasa ve parti tüzüğümüzde belirlenen zamanlarda olağan ve gerek duyulan zamanlarda olağanüstü toplanır. İlk toplantıda gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. İki toplantı arasındaki süre 1 günden az 7 günden fazla olamaz. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi ve erteleme vukuunda ikinci toplantının günü saati ve yeri toplantı tarihinden en az on gün önce toplantının yapılacağı yerde ve bağlı bulunduğu il merkezinin ilan panosunda asılarak üyelere duyurulur. İl başkanlığı delegelerin toplantının tarih, yer ve saati ile gündeminden haberdar olmasını sağlamak için uygun göreceği yazılı ve sözlü haberleşme tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
Genel kurul için seçilecek delege sayısı
Madde 49:
 Her il kongresinde, o ili Genel kurulda temsil edecek delege sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla şu şekilde hesaplanır:
Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2(iki) ile çarpılır. Bulunan sayı ilin Genel kurula seçilecek delege sayısını gösterir.
Olağan il kongrelerinde, Genel kurul için kaç delege seçileceği kongrelerin başlamasına karar verildiği tarihte Merkez Yürütme Kurulu tarafından hesap edilerek PM’ nin onayından sonra il başkanlıklarına bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL KONGRELERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Bağdaşmayan görevler
Madde 50: 
İl ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır
Kongre dönemi delegeler
Madde 51: 
İlçe ve il kongrelerinin toplantı dönemi, PM’ ince tespit olunur. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz. İlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için belirtilmiş sayı kadar asil, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.
Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
İlçe il kongrelerinin görev süreleri kendilerini seçen kongrenin müteakip olağan toplantısına kadar devam eder. PM gördüğü lüzum üzerine istediği yerlerde ve istediği zaman yeni delege seçimine karar verebilir. 
Kongre gündeminin düzenlenmesi
Madde 52:

İl kongresinin gündemi il yönetim kurulu, ilçe kongresinin gündemi ilçe yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Kongrede hazır olan delegelerin çoğunluğunun kararı ile gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir veya gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Ancak bu konudaki tekliflerin hazır olan delegelerin en az beşte biri tarafından yazılı olarak yapılması gerekir. Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği konular alt kademelerde kongre gündemine konulur.
Kongre başkanlık divanı
Madde 53:

Kongreyi Başkanlık Divanı yönetir. Kongre açıldıktan sonra bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtip üyeden teşekkül eden Kongre Başkanlık Divanı seçilir. Kongre Başkanı, gizli oyla seçilir Aday tek ise bu seçim işaret oyu ile yapılır. İkinci başkan ve kâtipler işaret oyu ile seçilir. Divan, üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olunur.
Kongre başkanının görev ve yetkileri
Madde 54:

Kongreyi Başkanı, toplantı düzenini sağlamak ve tutanağın yazılmasını kontrol etmekle görevlidir. Kongrenin kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde tamamlanması için kongre başkanı lüzum gördüğü tedbirleri alabilir. Kongre başkanı kongre düzenini bozanları, söz hakkının kullanılmasına engel olanları, kışkırtıcılık yapanları, ikaza rağmen konu dışında konuşanları, gerekiyorsa divan kararı ile kongre salonu dışına çıkarmak yetkisine sahiptir. Bu konuda alınacak kararlar kesindir.
Kongrenin görev ve yetkileri
Madde 55:

Kongreler adını taşıdıkları yönetim kurullarının üst karar ve denetim organlarıdır. Kongrelerde her çeşit yurt sorunları, mahalli ve ülke genelini ilgilendiren her konu ile ilgili olarak görüşmeler yapılır ve mahalli konularda oluşturulan politikaların seçilecek yeni yönetim kurulunun icraatı için genel bir çerçeve oluşturması ve genel konularda oluşturulan görüşlerin parti yönetim kademeleri ve üst organlara götürülmesi yönünde kararlar alınır. Bu nedenle her kongre;
1. Kendi kademesi yönetim kurulunun bütün çalışmalarını tetkik ve müzakere eder. Gelecek hizmet dönemi için seçilecek yeni yönetim kurulunca yapılması gereken işler hakkında gerekli direktifleri verir, kararları alır.
2. Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağlar, olmayanları yönetim kurulu aracılığıyla bir üst kademeye gönderir.
3. Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu inceler, kabul veya reddeder.
4. Gelecek çalışma dönemine ait ve yönetim kurulunca hazırlanmış bütçeyi görüşerek karara bağlar.
5. İlçe kongresi; İlçe başkanını ve ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini, il kongresine gidecek delegelerin asıl ve yedek üyelerini yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
6. İl kongresi, il başkanını, il yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini ve kongreye gidecek delegelerin asıl ve yedek üyelerini yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
Kongre kuralları
Madde 56:
1. Kongrede ilk önce yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporu okunur. Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun hesap durumu hakkında görüşme yapılıp karar verilmeden seçimlere geçilemez. Aksi halde yapılan işlemler geçersiz sayılır.
2. Kongre isterse, yönetim kurulunun kesin hesap raporunu ve hesap durumunu, seçeceği hesapları inceleme komisyonuna verir. Komisyon derhal toplanır, en kısa zamanda raporunu hazırlar ve Kongre Divanına teslim eder.
3. Kongrede söz hakkı, Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Partili milletvekilleri, üst kademe temsilcileri, seçilmiş delege ve tabii üyeler ile onur üyelerine aittir. Kongre Divanının teklifi ve kongrenin kabulü ile diğer kişilere de söz verilebilir. Çalışma raporuna muhalefet şerhi vermiş olan kurul üyesine rapor lehinde söz verilemez.
4. Kongrelerde yönetim kurullarının ibrası için yapılacak oylamalara, o kademenin başkan ve üyeleri katılamaz.
5. Kongre tutanakları; Kongre Divanınca imzalanır. İlçe kongresinde üç, il kongresinde iki nüsha olarak düzenlenen bu tutanaklar Kongre Divanı tarafından kendi yönetim kuruluna, üst kademe yönetim kuruluna ve Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığına en kısa zamanda taahhütlü mektupla gönderilir veya imza mukabilinde teslim edilir.
6. Her parti üyesi, madde 35 de belirtilen tüm parti organlarında görev almak için aday olabilir, ancak organlardan sadece birinde görev alabilir.
7. İlçe ve il kongrelerinde, Başkan, Yönetim kurulu üyesi ve kongre üyesi seçilmek üzere aday olacak üyelerin adaylıklarını olağan veya olağanüstü kongrelerde kongre tarihinden 72 saat önce kongreyi düzenleyen organa bildirmeleri gereklidir. Genel Başkan, PM ve Merkez Disiplin kurulu adaylarının da, olağan veya olağanüstü Genel kurul tarihinden 72 saat önce adaylıklarını kongreyi düzenleyen makama bildirmeleri gereklidir. Daha sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.
Seçimlerin yapılması
Madde 57:

İl ve ilçe organları ile üst kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır;
Seçim yapılacak il ve ilçe kongrelerinin delegelerini belirleyen listeler, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilir ve kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar bildirilir.
Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra kongreye katılacakları belirleyen listeleri tasdik ve iade eder.
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce kongresi yapılacak kademenin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.
İlan süresi içerisinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak kongresi yapılacak Teşkilata gönderilir.
Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi memur, diğer üyesi de aday olmayan üyeler arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula memur üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu; kanun, parti tüzüğü ve kongre yönetmeliğinin ön gördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
Bütün kongrelerde tüm adayların isimlerinin yer aldığı çarşaf liste yöntemi uygulanır.

Seçim kurulunca gönderilen seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verecek partili üye, nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmi bir belge ile delege olduğunu ispat ettikten ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzaladıktan sonra oyunu kullanır.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlerin veya tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.
İl ve ilçe başkanının yeniden seçilmesi
Madde 58: 
İl ve ilçe başkanı en fazla 3 yıl için seçilir, aynı kişi tekrar seçilebilir.
Şikâyet ve itirazlar
Madde 59:
 Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usullere göre yapılır;
1. Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar, o köy ve mahallede partiye kayıtlı üyelerin en az beşte ikisi tarafından toplantıdan sonraki 3 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu şikâyet konusu olan toplantıya ait dosyayı göndermesini ve görüşünü bildirmesini ilçe yönetim kurulundan ister. İlçe yönetim kurulu iki gün içinde bu isteği yerine getirir. İl yönetim kurulu, dosyanın gelişini izleyen iki gün içinde şikâyet ve itirazı iki gün içinde karara bağlar. İlçe yönetim kurulu görüşünü bildirmez ve dosyayı göndermezse İl yönetim kurulu beklemeksizin karar verir.
2. İlçe kongresine, seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle ileri sürülecek şikâyet ve itirazlar, kongreye katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından, kongreden sonraki üç gün içinde yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu, şikâyet konusu kongreye ait dosyayı inceler ve iki gün içinde karara bağlar. Taraflar il yönetim kurulunun bu kararına karşın kararın tebliğ ve ilanından başlayarak 3 gün içinde Genel Merkeze itiraz edebilir. Genel Merkezin kararı kesindir.
3. İl kongresine seçimler dışında yapılacak şikâyet ve itirazlar il kongresine katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından kongreden sonraki 3 gün içinde PM’ ne yapılır. PM, on beş gün içinde itirazı karara bağlar. PM ’nin kararı kesindir.
Bir ilçenin köy ve mahallelerinin tamamında veya bir kısmında toplantı yapılmadan yapılmış gösterildiği, ilçe veya il kongresi yapılmadan yapılmış gibi gösterildiğini PM haber alırsa, bu toplantı ve kongreleri geçersiz sayarak yeniden yapılmasını ister.
Yukarıdaki süreler içinde görevlerini yapmayanlar, ilgili evrak ve tutanakları kasıtlı olarak yok edenler ve işlerin gecikmesine sebep olanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL YÖNETİMİ KURULLARI HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Kurucu yönetim kurulları
Madde 60
: Belde, ilçe ve il kademelerinin ilk kuruluşunda, yetkili genel merkez organları tarafından kurucu yönetim kurulları oluşturulur. Kurucu yönetim kurulları kendi kademelerinin toplantı ve kongrelerine kadar seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa eder. Parti üyelikleri devam ettiği sürece, kurucu il başkanı ve kurucu il yönetim kurulu üyeleri ilk il kongresinin, kurucu ilçe başkanı ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri ise ilk ilçe kongresinin tabii üyeleridir.
Yönetim kurullarının görev dağılımı
Madde 61:

İl yönetim kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında, bir İl sekreteri ve bir muhasip üye; ilçe yönetim kurulları ilk toplantılarında kendi aralarında, bir ilçe sekreteri ve bir muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar. Kurul üye sayısının asgari salt çoğunluğu ile seçim yapılır. Seçilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu almak yeterlidir.

Başkan, sekreter, ve muhasip üyenin görevleri şöyledir;

Başkan: Partiyi temsil eder. Başkanlığa bağlı Teşkilatı denetler. Hesap işlerine ait belgeleri muhasip üye ile birlikte imzalar, yokluğunda kendisine sekreter üye vekalet eder.

Sekreter Üye: Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca gerekli defterleri tutar. Yönetim kurulu tutanaklarını düzenler, karar defterlerini yazar ve imza ettirir, dosyaları ve her çeşit evrakı muhafaza eder. Başkan bulunmadığı zaman başkanı temsil eder.

Muhasip Üye: Yönetim kurulunun hesap işlerine bakar. Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca muhasebe defterini tutar. Harcamaların kurul kararına uygun olmasından başkanla birlikte sorumludur. Aidatları tahsil eder ve bunun için gerekli tedbirleri alır. Gelir bulmak imkânlarını kurula teklif eder. Kongreye sunulacak kesin hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlar.
Kurulun sorumlu olduğu işler, yönetim kurulu kararıyla üyeler arasında bölüşülür. Görevliler verilen görevlerin yerine getirilmesinden birinci derecede sorumludur.

Sekreter ve muhasip üyeden biri veya birkaçı değiştirilebilir. Ancak bunun için yönetim kurulu üye sayısının üçte iki teklifi şarttır. İlk iki değişiklik salt çoğunlukla, daha sonraki değişiklikler üçte iki çoğunlukta olur.

Kurul toplantıları, istifa etmiş sayılan üyeler
Madde 62: 
İl ve ilçe yönetim kurulları en az ayda bir kez olağan veya kurul başkanlarının gerek gördüğe hallerde ve zamanda olağanüstü toplanırlar, mevcudun çoğunluğu ile karar verirler. Alınacak kararlarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Başkan yeter sayıya dahildir.  Ancak yapılacak olağan toplantıların yer ve zamanının kurulların seçildikten sonra yapacakları ilk toplantıda belirlenip karar defterinde yazılı olması şarttır.

Olağanüstü toplantıların ise yönetim kurulu üyelerine toplantı saatinden 24 saat önce kısa mesaj(SMS) yoluyla bildirilmesi yeterlidir. Üst, üste üç kez olağan toplantıya katılmayan üye, yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.

Hakkında istifa etmiş kararı verilen üyenin bir üst kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Kararlar mevcut üyeler tarafından imzalanarak saklanır. Katılmayan üyeler karar defterinde gösterilir.
Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde kongrede aldıkları oy sırasına göre yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağırılır.

İlçe ve il yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 63: 

Yönetim Kurulları;
1. Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini, PM kararlarını, üst kademelerin vereceği talimatları ve kendisini göreve getiren kongrenin kararlarını yerine getirmek ve kendine bağlı Teşkilatı denetlemek ve alt Teşkilat kademelerinin çalışmalarını koordine etmek,
2. Partinin üye sayısını ve tarafların partiye olan ilgisini arttırmak, parti görüşlerini anlatmak ve yaymak, partiyi güçlendirmek, seçimlerde parti adaylarının kazanması için çalışmak,
3. Ülkenin toplumsal sorunlarını izlemek, bilgi toplamak politika oluşturmak, bu politika ve bilgileri üst kademelere bildirmek, parti adaylarını ve seçilmişleri bilgilendirmek, aydınlatmak yoluyla denetleme ve uyarma görevini yerine getirmek,
4. Sürekli komisyonlar kurmak, bu konuda üyeleri görevlendirmek ve bu üyelerden danışma kurulları oluşturmak,
5. Üst kademeler ile bilgi alışverişi yapılarak siyasal, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
6. Kongreleri toplantı tarihinden en az on beş gün önce mahallin mülki amirine bildirmek,
7. Kademe kongrelerinin delege listelerini 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 21. Maddesinde, öngördüğü şekilde ismen hazırlayıp, kongre divanına vermek,
8. 2820 sayılı Siyasi Kanunun 33. Maddesinde öngörüldüğü şekilde kongreler hariç olmak üzere, her kademede, yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, disiplin kurulu başkanlığı ile asil ve yedek üyeliklerine seçilenlerin, parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atamadan başlayarak 15 gün içinde yazıyla bildirmek,
9. Kendi kongrelerinde görüşülecek işleri hazırlamak, çalışma ve kesin hesap raporu ile dönem bütçe tasarısını kongreye sunmak,
10. Parti gelirinin en elverişli şekilde toplanması ve yeni gelir kaynaklarının bulunması için tedbirler almak,
11. Partililer ve partiler arsındaki geçimsizliği önlemek ve arabulmak,
12. Acil bir neden olmadıkça bir üst kademe ile yazışmaya girmeden sırayı gözetmek suretiyle alt ve üst kademe ile nezaket ve saygı dairesinde sözlü ve yazılı ilişkilerde bulunmak ve hizmet beraberliğini devam ettirmek,
13. Parti alt yönetim kurullarını en az altı ayda bir denetlemek,
14. İlçe ve il yönetim kurullarınca kendi delegelerinin katılımıyla yılda en az bir defa, toplantı yapılarak ülke ve parti sorunlarını görüşmek ve tartışmak,
15. İlçe seçim kurulu ve sandık kurullarında görev alacak parti temsilcilerinin ve sandık müşahitlerini belirlemek ve eğitimlerini sağlamakla yükümlüdürler.
Yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliklerinin kendiliğinden boşalması
Madde 64
: İlçe ve il yönetim kurulu ile disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin her ne sebeple olursa olsun, toptan çekilmeleri halinde boşalan kurullar yerine PM’ nce yenileri teşkil olunur. Bu kurullar, kongrece seçilmiş yönetim ve disiplin kurullarının hak ve yetkilerine haizdir. İl ve İlçe yönetim kurullarının üye sayısı yedeklerinin getirilmesinden sonra yarıda aşağıya düşerse, kurul boşalmış sayılır. Bu durumda PM’ nce Yeni il ve ilçe kurulu teşkil olunur. Bu suretle teşekkül eden kurullar, PM’ nce ilgili kademenin kongresinin olağanüstü toplanmasına karar verilmedikçe normal kademe kongresine kadar göreve devam eder. İşten el çektirme dışında bir sebeple başkanlığın boşalması halinde ilgili kurul üye yedekleri ile üye tam sayısını, bu mümkün olmadığı takdirde karar yeter sayısına tamamlandıktan sonra kendi arasında üye sayısının (eksik tamamlandığı takdirde ise bu sayının) salt çoğunluğunun teklifi üçte ikisinin oyuyla değiştirilebilir. Değişikliğin yapılacağı toplantılar ilçelerde il Başkanı veya görevlendireceği, illerde de PM’ nin görevlendireceği kişinin gözetiminde yapılır.
İşten el çektirme
Madde 65:
1. Siyasi Partiler Kanunu ve tüzük hükümleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların, usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak değişiklik yapılması veya muhafaza edilmemesi, kanun, tüzük ve muhasebe ile ilgili belgelerin süresi içinde Genel Merkeze gönderilmemesi.
2. Organlarda görev alanların kimliklerinin mahallin en büyük amirliğine yazıyla bildirilmemesi,
3. Ülke ve parti çıkarlarını açıkça ve ağır şekilde zedeleyici davranışlarda bulunulması,
4. Kesin Çıkarma cezasını gerektiren hallerden birinin Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile işlenilmesi,
5. Etkili bir hizmet ahenginin kurulmamış olması,
Gibi hallerde ilgililerin kanuni sorumluluklarının saklı kalması kaydıyla, PM’ nce, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına, aşağıdaki şekilde kısmen veya tamamen işten el çektirilebilir,

 • İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim kurulu, gerekçeli bir rapor ile PM’ nden ilçe başkanının işten el çektirilmesini ve ilçe yönetim kurulunun feshini isteyebilir.
 • PM inceleme yaptırdıktan sonra veya parti müfettişinin göstereceği lüzum üzerine, verilecek bir karar ile ilçe başkanı ve üyelerini kısmen veya tamamen işten el çektirebilir ve yeni geçici kurul kurar veya eksiklerini tamamlar.
 • Parti Meclisi’nin kararı kesindir. PM üçte iki çoğunlukla alacağı kararlarla, herhangi bir parti biriminin başkan veya yönetim kurulunu kısmen veya tamamen görevden alabilir,
 • İlçe ve il yönetim kurumlarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte toptan işten el çektirilmesi halinde Parti Meclisi işten el çektirme kararı ile geçici kurulu kurar ve tebliğ eder,
 • Kısmen işten el çektirme halinde il veya ilçe kurulu yedek üyelerle tamamlanır.
 • İşten el çektirme kararı siyasi partiler kanununun 101. Maddesinin d–1 bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile alınır.

Geçici yönetim kurulları
Madde 66:
 Geçici kurullar, ilçe ve il yönetim kurullarının yetkili organlarca işten el çektirilmesi halinde teşkil olunan kurullardır. Geçici Yönetim Kurulları, İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kurullarına tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilçe kongresini; il yönetim kuruluna tebliğinden 45 gün içinde il kongresini toplayarak yeni kurulların seçimle oluşmasını sağlar. Bu süre içinde ilçe ve il kongresi için yeni delege seçilmemiş ise, kongre eski delegelerle toplanır. Bu suretle seçilen ilçe ve il yönetim kurullarının görev süresi normal kongrelerine kadar devam eder. Geçici Yönetim Kurullarının yapması gereken kongre sürecinde partinin yetkili organlarınca alınmış normal kademe kongrelerine başlama kararı var ise geçici yönetim kurullarının yapacakları bu kongreler normal kademe kongrelerini gündemine uygun olarak yapılır.
Yasak durumlar
Madde 67: 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri;
1. Parti genel politikası aleyhine demeç veremez, kendi kademelerine paralel resmi makamlardan yukarı makamlarla yazışma yapamaz, zorunlu hallerde konuyu bir üst kademenin yönetim kuruluna bildirerek onun aracılığıyla takipte bulunur.
2. Bağlı bulundukları üst kademeyle ilgilerini kesmeye karar veremez, dikkate alınmayan şikâyet ve istekleri varsa o kademeye bilgi vermek suretiyle bir üst kademeye başvurur.
Bağdaşmayan görevler
Madde 68:  

 • Parti üyeleri seçimle oluşan parti organlarından yalnızca birine seçilebilirler.
 • Partili milletvekilleri seçimle teşekkül eden organlardan yalnızca genel merkez Teşkilatında görev yapabilir.
 • Birinci derece akrabalar aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamaz.
 • Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve kongre delegeliği hariç, partiyle herhangi bir surette hizmet akdi yapamaz, partiden gelir sağlayamaz.
 • Belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyeleri partinin her kademe kongresi için delege olabilir. Ancak belediye başkanları, parti yönetim organlarında görev alamaz.
 • Aynı kurulda görev alması caiz olmayanlardan, en fazla oy almış olanın üyelik sıfatı devam eder. Oyların eşitliği halinde kura çekilir.

Kongresini yapamayan kademenin durumu
Madde 69: 
Her ne sebeple olursa olsun, kendi kademesinin kongresini yapamamış ilçe ve il Teşkilatı üst kademe kongresine katılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM: SEÇİMLER
Adayların belirlenmesi
Madde 70: 
Milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespiti; serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esasları çerçevesinde, ön seçimle yapılır. Bu kural, Genel Başkan da dahil tüm aday adayları için geçerlidir.

Milletvekili adayları ile belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üye adaylarının tespiti için aday adayları listesi; il başkanlıklarınca alfabe sırası esas alınarak düzenlenir. Önseçimlerde eşit oy aldıkları kesinleşen aday adaylarından hangisinin bir üst sıraya getirileceği, aday adaylarının huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenir.
Aday listelerin kesinleşmesinden önce istifa, ölüm, iptal gibi sebeplerle boşalması halinde, eksik adaylıklar o seçim çevresinde yapılan ön seçimde en çok oy alanlarla doldurulur.

Ancak;
a) parti teşkilatının bulunmadığı,
b) yeterli sayıda istekli adayın olmadığı,
c) ön seçim yapılmasının mümkün olmadığının ilçe seçim kurulu başkanlığınca belirtildiği,
d) yapılan önseçim sonuçlarının yetkili seçim kurulları veya yargı organlarınca ortadan kaldırıldığı
seçim çevrelerinde, adaylar PM tarafından ve il başkanlıklarındaki gibi seçim usulü ile tespit edilir.
Adaylık başvurusu, soruşturma ve kabul
Madde 71: 
Genel Merkez tarafından belirtilecek süre içinde, milletvekili veya mahalli idare seçimleri için adaylık başvuruları, aday olmak istenilen yerin il başkanlıklarına, il teşkilatlarının bulunmadığı iller için genel merkeze alındı belgesi karşılığında yapılır.
Genel Merkez müracaat süresinin bitiminden sonra isteklilerin durumunu, MYK veya PM üyeleri arasından görevlendireceği üyelere, gerekirse Teşkilat nezdinde soruşturma yaptırmak suretiyle inceletir. Bu inceleme sonuçlarına göre hazırlanacak raporlar ile birlikte konu PM’ nde görüşülür. Durumları uygun bulunanların ön seçime katılmasına izin verilir.
Milletvekili, büyükşehir ve il belediye başkanı adayı olmak için müracaat edenler, parti üyesi olsun veya olmasın PM’ nin onayı ile ön seçime katılabilir.
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe ve belde belediye başkanlığı için müracaat edenler, parti üyesi olsun veya olmasın il yönetim kurulunun onayı ile önseçime katılabilir. İl yönetim kurulu lüzum görürse, ilçe yönetim kurulunun görüşünü alabilir.
PM il yönetim kurullarının kararlarını inceleyerek değiştirebilir. PM’ nin kararı kesindir. PM üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarından aday olanlar hakkında soruşturma yapılmaz.
Adaylığa kabul edilmeyecek olanlar
Madde 72:
a) Parti üyeliğinden kesin ihraç cezasıyla çıkarılanlar,
b) Diğer siyasi partilerden aynı seçim için ön seçim veya merkez yoklamasına katılanlar,
c) İl ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyesi oldukları halde, ön seçimden 30 gün önce bu görevden istifa etmeyen, kimselerin adaylık müracaatı herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan reddedilir.
Seçim yönetmeliği
Madde 73: 
TBMM ve mahalli idare seçimlerinde adaylığa müracaatın şekil ve şartları ile aday tespitlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçimlerle ilgili olup tüzükte gösterilmeyen diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Yapılacak seçimin özelliğine göre, takip edilecek hareket tarzı PM tarafından 70. maddeye uygun olarak alınacak ilke kararlarında gösterilebilir.

ONUNCU BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER
Parti gelirleri
Madde 74: 
Partinin gelirleri şunlardır.
1. Parti üyelerinden alınacak üyelik aidatı (Miktarı her yıl PM tarafından belirlenir.)
2. TBMM’deki parti üyelerden alınacak milletvekili aidatı
3. Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidat.
4. Parti bayrağı, rozeti, flama ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler.
5. Parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar.
6. Parti tarafından tertip edilecek balo, eğlence, konser gibi faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
7. Parti mal varlığından elde edilen gelirler.
8. Bağışlar
Parti üyesi vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını tüzüğe uygun olmak şartı ile kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesine yazı ile bildirerek arttırabilir. Yönetim organı veya kurulu parti üyesinin vermeyi kabul ettiği miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığını tespit ederse, aidat miktarını yıllık 60 TL’ye kadar azaltabilir. Bir parti üyesi borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememesi halinde, parti içi seçme ve seçilme hakkını kullanamaz. Herhangi bir göreve önceden seçilmiş ise birikmiş aidat borçlarını ödemesi için kendisine yazılı tebligattan sonra 30 gün içinde bu borçlarını kapatmazsa,  Merkez Disiplin Kurulu kararı ile görevinden alınabilir.
Milletvekili aidatları
Madde 75: 
Partili TBMM üyelerinin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne kadarın gurup giderlerine, ne kadarın parti merkezine ayrılacağı TBMM grup kararı ile tespit edilir. Ancak bu aidatın bir yıllık tutarı, milletvekilliği ödeneğinin net bir aylığını geçemez. TBMM’de grup kurulması halinde her milletvekilinin parti genel merkezine ödeyeceği para, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçmemek kaydı ile PM tarafından tespit edilir.
Satış bedelleri
Madde 76: 
Bu tüzüğün 74. Maddesinin 4, 5, 6, fıkralarında gösterilen satış bedelleri PM kararı ile belirlenir.
Bağışlar
Madde 77: 
Gerçek veya tüzel kişiler, aynı yıl içinde, partiye en fazla siyasi partiler kanununun 66. Maddesinde belirtilen miktarda aynî veya nakdi bağışta bulunabilir. Bağışların, bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğu, verilen makbuzda açıkça gösterilir. Bu nitelikte bir makbuza dayanılmaksızın partiye bağış kabul edilemez.
Siyasi partiler kanununun 66. Maddesinin 1. Fıkrasında yazılı kurum veya kuruluşlardan hiçbir zaman taşınır veya taşınmaz mal veya nakit yahut haklar veya bu mal veya hakların bedelsiz olarak partiye bırakılması istenemez. Bu kurum ve kuruluşların bağlı oldukları kanun hükümleri dışında partiye aynı haklar devretmeleri talep ve kabul edilemez.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden, yabancı ülkelerdeki dernek, kurum ve kurumlardan herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alınamaz.
Taşınmazlar malların alımı ve satımı
Madde 78: 
Partinin amacına uygun taşınmaz mal alım, devir ve ferağına PM yetkilidir. Parti, amacı dışında taşınmaz mal iktisat edemez. Amacına uygun olmak kaydı ile iktisap edilen taşınmaz mallardan gelir sağlayabilir.
Kredi ve borç alama yasağı
Madde 79: 
Parti, ticari faaliyette bulunamaz, hiç bir yerden ve kimseden dolaylı ve dolaysız olarak kredi ve borç alamaz. Ancak ihtiyaçları doğrultusunda siyasi partiler kanunun 66. Maddesinin 2 ve 3. Fıkraları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve ipotek karşılığı mal satın alabilir.
Gelir makbuzları
Madde 80:  
Partinin bütün gelirleri parti tüzel kişiliği adına elde edilir. Parti kademelerince sağlanan gelirler PM tarafından bastırılan makbuzlar karşılığınca alınır. Bastırılan ve parti kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve sayfa numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Partinin teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısı ile PM’ ne karşı mali sorumluluk taşır. Makbuzların asıl kısımları dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarını saklama süresi anayasa mahkemesinin kesin hesabı ilk inceleme kararını partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır. Sağlanan gelirin miktarı ile gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin kimliği ve imzası makbuzda ve dip koçanlarda yer alır.
Giderlerde usul
Madde 81: 
Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Beş milyon liraya kadar harcamaların makbuz ve fatura gibi bir belge ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak bütün harcamaların yetkili kurul ve merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki yetkili organlarca onaylanan bütçe de öngörülmüş olmak kaydı ile bir milyon lirayı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı gider için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, anayasa mahkemesinin kesin hesabı ilk inceleme kararını partiye bildirilmesi tarihinden itibaren beş yıldır. İlçe yönetim kurulu en fazla dört ay içinde il yönetim kuruluna, il yönetim kurulu da en fazla altı ay içinde PM’ ne gelir ve giderleri hakkında hesap vermek mecburiyetindedir. Partinin giderleri, amaçlarına aykırı olamaz.
Mali Sorumluluk
Madde 82: 
Yapılacak giderler, sözleşmeler ve girişilecek taahhütler parti genel merkezinde parti tüzel kişiliği adına, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili bulunan kişi veya kurulca yapılır. İl ve ilçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve taahhüt altına girilmesine ilişkin esaslar PM tarafından belirlenir.
Her yönetim kurulunun başkan ve üyeleri, kendi kurumlarının borç almalarında, partinin parasını ve demirbaş eşyaları ile malzemesinin korunmasından ve amacına uygun kullanılmasından, esas sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile partiye karşı şahsen ve müteselsil en sorumludur.
Bu esaslara aykırı olarak, PM tarafından önceden yazılı yetki verilmediği ve sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden parti tüzel kişiliği hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. PM, genel başkan veya parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunamaz.
Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur.
Bütçe ve kesin hesap
Madde 83:  
İl teşkilatı, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere ayrı, ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim Ay’ı sonuna kadar genel merkeze gönderilir. Bu bütçeler en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar PM’ tarafından incelenir ve karara bağlanır. Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. İl yönetim kurulları kendilerine bağlı İlçeleri de kapsamak üzere, her bütçe yılını izleyen Nisan Ay’ı sonuna kadar bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesim hesaplarını hazırlayarak genel merkeze gönderir. İllerden gönderilen ve parti merkezine ait olan hesaplar, PM tarafından incelenir karara bağlanır ve birleştirilir. Partinin bütçe, bilanço gelir ve gider defterlerinin ve hesaplarının nasıl düzenleneceği yönetmelikle gösterilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM: PARTİ GRUPLARI
Grupların oluşumu
Madde 84:

1. TBMM Parti Grubu
Partinin, TBMM’de en az yirmi milletvekili bulunması halinde parti gurubu teşkil olunur. Parti milletvekilleri TBMM, GEZİ PARTİSİ GURUBU’NUN üyeleridir. Gurup, iç yönetmeliğe göre yönetilir. Gurup iç yönetmeliği grup üyelerince hazırlanır. Gurup genel kurulunca kabul edilerek TBMM başkanlığına sunulur.
2. Belediye ve il genel meclisleri parti gurupları
Grup kurulabilmesi için il genel meclisinde en az beş, belediye meclisinde en az üç partili üyenin bulunması gerekir. Partili belediye başkanı, belediye meclisi parti grubunun başkanıdır ancak grubun kararı ile bağlı değildir. Belediye başkanı partili değil ise; kendi başkanını kendi arasından seçer. İl ve ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini, her zaman toplantıya çağırabilir ve bu şekilde yapılan toplantıya başkanlık edebilir. Belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, parti üyeliğinin tüm hak ve sorumluluklarını taşır.
Grup başkanı, başkan vekilleri, grup yönetim kurulları
Madde 85: 
Parti genel başkanı, partinin TBMM grubunun da başkanıdır. Genel başkan TBMM üyesi değil ise, meclis grubu başkanı kendi üyeleri arasından seçer. Seçimin esasları grup iç yönetmeliğinde gösterilir. Parti grubu başkana yardımcı olmak üzere iki başkan vekili ile grup yönetim kurulunun en az 7 en fazla 11 asıl üyesi ve yedek üyeleri seçer. Başkan vekilleri arasındaki görev bölümü, grup başkanı tarafından yapılır. Grup başkanı ve vekilleri ile yönetim kurulu üyeleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Başkan vekilliliklerinde boşalma halinde yeniden seçim yapılır. Yönetim kurulunda boşalma olması halinde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre davet edilir.
TBMM grup disiplin kurulu
Madde 86: 
Parti grubunca kendi üyeleri arasında seçilmiş en az beş, en fazla yedi asıl üye ile yedek üyelerden kurulur. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci başkan bir sekreter seçer. Merkez disiplin kurulu üyeleri, grup disiplin kurulu üyeliğine seçilemez. Toplantı karar ve hesabı salt çoğunluktur. Disiplin kararı gizli oy ile verilir. Tüzükte gösterilen esaslar saklı kalmak kaydı ile milletvekilleri hakkında yapılacak disiplin tatbikatının şekli ve usulleri ile tatbikat gerektiren haller, verilecek cezalar itiraz yolları grup iç yönetmeliğinde gösterilir.
Grup üyelerinin uyması gereken haller
Madde 87: 
TBMM’nin parti üyeleri; Meclis çalışmalarında partinin ilkelerine ve programına uymak şartıyla TBMM’deki konuşma ve oylamalarda serbesttir.
Grup kararları
Madde 88: 
TBMM genel kurulunda yapılacak oylamalarla ilgili milletvekillerini bağlayıcı grup kararı alınamaz.
Grupta gizli oylama
Madde 89: 
Grup genel kurulunda seçimler gizli oyla yapılır.
Hükümet kurma ya da koalisyona katılma
Madde 90: 
Hükümet kurulmasına, koalisyona iştirake ve bunlardan ayrılmaya karar verme yetkisi PM’ ne aittir. Ayrılma kararı alındıktan sonra en geç üç gün içinde partili bakanlar hükümetten istifa eder. Aksi halde bu bakanlar partiden istifa etmiş sayılır. Bakanlar kuruluna katılacak üyeler parti grubunda veya başka parti organlarında tespit edilemez.
Hükümette görev alacak PM üyeleri
Madde 91: 
PM üyelerinin en çok üçte biri hükümette görev alabilir. Üçte birinin hesabında yarımlar tama iblağ olunur.

ONİKİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Parti defterleri
Madde 92: 
Parti teşkilatının her kademesindeki organlar;
1. Üye kayıt defteri
2. Karar defteri
3. Gelen ve giden evrak kayıt defteri
4. Gelir ve gider defteri
5. Demirbaş eşya defteri
Tutmak zorundadır.
Üye Kayıt Defteri; her kademedeki parti organı örneği genel merkez tarafından hazırlanan bir üye kayıt defterini tutar. Bu defterlere partiye kabul olunan üyeler kayıt edilir. Kayıtlar mahalle ve köy esasına göre yapılır. Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin bir örneği il ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarınca ayrı bir dosyada saklanır. Üye kayıt defterinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı ve üye giriş beyannamelerinin saklanması ile ilgili hususlar iç yönetmelikte gösterilir.
Karar defteri; ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırası ile kapsar. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.
Gelen ve giden evrak kayıt defterleri; gelen ve giden evrak tarih ve numara sırası ile kayıt edilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakın örnekleri tarih ve numara altında dosyalarında saklanır.
Gelir ve gider defteri; Parti adına elde edilen gelirlerin ne suretle alındığı ve yapılan giderlerin gibi işlere ve yerlere harcandığı sıra ile belgeler ile belirtilecek şekilde bu defterlere geçirilir.
Demirbaş eşya defteri; Parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz mallar, tarih sırasına göre ve ilgili belgelerde belirtilmek sureti ile bu deftere kayıt edilir.
Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenerek tasdik edilir.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademelerinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır.
Bu defterden başka parti organ ve kurulunca tutulmasında fayda görülen diğer defterler parti iç yönetmeliğinde gösterilir.
Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
Madde 93: 
Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti organları ile bu tüzükte belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek ve sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı liste nüfus cüzdanı örnekleri ile birlikte seçim ve atama tarihinden itibaren 15 gün içinde genel merkez tarafından cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Merkez organlarındaki görevlendirmeler ile ilgili bilgi ve belgeler yine aynı süre içinde içişleri bakanlığına ve cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. İlçe ve il başkanlıklarında yönetim ve disiplin kurullarında başkan ve üyeliklere seçilenler, birinci fıkrada yazılı kimlik, ikametgâh ve mesleklerine ait bilgileri, kendilerinin nüfus cüzdanı örnekleri ile birlikte 15 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine göndermek zorundadır.
Partinin kapanması
Madde 94: 
Parti, Genel kurul toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile kapanma kararı alabilir. Partinin kapandığı genel başkan tarafından Genel kurulca kapanma kararının alınmasından sonra derhal TBMM başkanlığına, anayasa mahkemesine, içişleri bakanlığına ve cumhuriyet savcılığına yazı ile bildirilir. Partinin tüzel kişiliği Genel kurulun kapanma kararını aldığı tarihte sona erer. Kapanma tarihinde partinin taşınır ve taşınmaz bütün mallarının nasıl tasfiye edileceği, siyasi partiler kanunun 110. Maddesine göre Genel kurul kararı ile belirlenir.
Tüzük ve programın değiştirilmesi
Madde 95: 
Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesi genel kurul tarafından kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak sureti ile yapılabilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ Madde 1: Kurucular kurulunun görev ve yetkileri
Kurucular kurulu partinin tüzel kişilik kazanmasından itibaren bu tüzüğün Genel Kurula tanıdığı bütün görevleri ve yetkileri aynen taşır. Kurucular kurulu, partinin kuruluş bildirisinde imzaları bulunan kurucu üyelerden oluşur. İlk Genel Kurul, Partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak, en geç iki yıl içinde, kurucular kurulunca toplanır.

Parti kurucuları ilk Genel kurulun doğal üyeleridir. Kurucular kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;
1. Partinin tüzel kişilik kazanmasını takip eden 7 gün içinde genel başkan, PM üyeleri ve Merkez disiplin kurulu üyelerini yapacağı ilk toplantıda gizli oy ile seçerek içişleri bakanlığına bildirir. İlk Genel kurul yapılıncaya kadar, PM 15 asıl, 5 yedek üyeden, merkez disiplin kurulu 7 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda yedek bulunamazsa mevcut sayıyla iktifa olunur.
Genel başkana, görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcılık etmek üzere Madde 16 ve 17 de belirtildiği şekilde, MYK oluşturulur.
2. Siyasi partiler kanununun ve bu tüzüğün ön gördüğü çeşitli parti kademelerinin kongreleri yapılıncaya kadar geçici il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile il disiplin kurulu başkan ve üyelerini belirler ve oluşturur. Bunların görev ve yetkileri ilgili kademe kongresinde yenilerinin seçilmesine kadar sürer. Kuruluşta il disiplin kurularının göreve başlamasına kadar, il disiplin kurullarının yetkileri merkez disiplin kuruluna aittir.
3. Partinin ilçe ve il kongreleri ile Genel kurulunu yapar.
4. Yapılacak ilk milletvekili seçimleri ile genel mahalli idare seçimlerinde milletvekili adaylarını tespit ederek Yüksek seçim Kuruluna bildirir.
5. Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yapar.
GEÇİCİ Madde 2: Kurucular kurulunun çalışma usulü
Kurucular kurulu, kanunların ve bu tüzüğün verdiği görevleri ifa etmek üzere Uygun görülecek zamanda genel başkan, PM veya kurucular kurulunun en az beşte birinin yazılı talebi üzerine toplanır. Kurul, kanunlarda ve tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlarını katılanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde genel başkanın oyu çift sayılır. Kurul toplantılarına Genel Başkan başkanlık eder. Yokluğunda genel başkana, Kurul üyeleri arasından salt çoğunluk usulü ile seçilecek bir üye vekâlet eder. Kurulda alınan kararlar toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır, varsa karşı oy yazıları karara eklenir.
GEÇİCİ Madde 3:  Genel kurul delege sayısının belirlenmesi
Genel kurul için seçilmiş il delege sayısı şu şekilde tespit edilir; Her ilden son genel seçimlerde çıkartılan milletvekili sayısı 2(iki) ile çarpılır. Bulunan sayı ilin Genel Kurula seçilecek delege sayısını gösterir.

GEÇİCİ Madde 4: İlk üye kayıtları
İlk genel kurul toplanıncaya kadar, Tüzükte gösterilen yöntem ve sürelere bakılmaksızın, doğrudan doğruya PM kararı ile üye kayıtları yapılabilir. Üye kayıtları doğrudan merkezde yapılmış olanların üyeliklerine ilişkin belgeler, yönetim kurulları oluşan ilçe ve illere, genel sekreterlikçe gönderilir.
GEÇİCİ Madde 5: İlçe ve il delegelerinin seçimi
İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı tabii üyelerle birlikte 600 veya daha az ise, üyelerin tamamı seçilmiş il kongresi delegesi sayılırlar. Bu sayı 600’den fazla ise; tek(çarşaf) listeye isimler yazılmak suretiyle, tabii üyelerle birlikte en çok 600 kişi seçilir.
GEÇİCİ Madde 6: Kuruluşta kongreler
Kuruluşta ilk il, ilçe ve belde kongreleri ile ilk Genel kurulun ne zaman yapılacağı PM tarafından tespit edilir. İlk ilçe kongresinin yapılabilmesi için köy ve mahallelerde partiye kayıtlı üyelerin, ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri ile köy ve mahalle parti asıl ve yedek görevlileri için yapacakları seçimlerin, zamanı da PM tarafından belirlenir. PM bu konuda il ve ilçe yönetim kurullarına, il yönetim kuruluda ilçe yönetim kurullarına yetki verebilir.
GEÇİCİ Madde 7: Köy ve mahalle temsilcileri
Kuruluşta köy ve mahalle temsilcileri, il veya ilçe yönetim kurulu veya parti temsilcileri tarafından seçilir. İl yönetim kurulu henüz kurulmamış ise bu yetkiyi PM kullanabilir.
GEÇİCİ Madde 8: Yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı
Kuruluşta belde, ilçe ve il yönetim kurulları ile il disiplin kurullarının üye sayısı PM kararıyla değiştirilebilir.
GEÇİCİ Madde 9: Delege sayısında değişiklik
42. ve 45. Maddelerde ilçe ve il delege sayıları ilk Genel kurula kadar PM tarafından değiştirilebilir.
GEÇİCİ Madde 10: Sürelerin değiştirilmesi
Adaylık koyma ile ilgili 56. Maddede yazılı süreler ilk olağan Genel kurula kadar uygulanmaz.
Tüzükte hüküm bulunmayan haller
Madde 96: 
Parti tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Kanunu, Medeni kanun, dernekler kanunu ve TBMM iç tüzüğünün ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Tüzüğün yürürlüğe girmesi
Madde 97: 
Bu tüzük 97 ana madde ve 10 geçici maddeden ibaret olup, madde başlıkları metne dahildir. İlgili evrak ile birlikte İç işleri bakanlığına verilip, Partinin tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bütün hükümleri ile birlikte yürürlüğe girer ve geçici maddeler yürürlükten kaldırılır. Bu tüzük üzerinde imzaları bulunan Kurucular Kurulu tarafından da görülüp oy birliği ile kabul edilmiştir.