YEDİNCİ BÖLÜM: İLÇE VE İL KONGRELERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Bağdaşmayan görevler
Madde 50: 
İl ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır
Kongre dönemi delegeler
Madde 51: 
İlçe ve il kongrelerinin toplantı dönemi, PM’ ince tespit olunur. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz. İlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için belirtilmiş sayı kadar asil, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.
Belirtilen sayıda yedek üye bulunamaması halinde mevcutla iktifa olunur.
İlçe il kongrelerinin görev süreleri kendilerini seçen kongrenin müteakip olağan toplantısına kadar devam eder. PM gördüğü lüzum üzerine istediği yerlerde ve istediği zaman yeni delege seçimine karar verebilir. 
Kongre gündeminin düzenlenmesi
Madde 52:

İl kongresinin gündemi il yönetim kurulu, ilçe kongresinin gündemi ilçe yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Kongrede hazır olan delegelerin çoğunluğunun kararı ile gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir veya gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Ancak bu konudaki tekliflerin hazır olan delegelerin en az beşte biri tarafından yazılı olarak yapılması gerekir. Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği konular alt kademelerde kongre gündemine konulur.
Kongre başkanlık divanı
Madde 53:

Kongreyi Başkanlık Divanı yönetir. Kongre açıldıktan sonra bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtip üyeden teşekkül eden Kongre Başkanlık Divanı seçilir. Kongre Başkanı, gizli oyla seçilir Aday tek ise bu seçim işaret oyu ile yapılır. İkinci başkan ve kâtipler işaret oyu ile seçilir. Divan, üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olunur.
Kongre başkanının görev ve yetkileri
Madde 54:

Kongreyi Başkanı, toplantı düzenini sağlamak ve tutanağın yazılmasını kontrol etmekle görevlidir. Kongrenin kanun ve tüzük hükümleri çerçevesinde tamamlanması için kongre başkanı lüzum gördüğü tedbirleri alabilir. Kongre başkanı kongre düzenini bozanları, söz hakkının kullanılmasına engel olanları, kışkırtıcılık yapanları, ikaza rağmen konu dışında konuşanları, gerekiyorsa divan kararı ile kongre salonu dışına çıkarmak yetkisine sahiptir. Bu konuda alınacak kararlar kesindir.
Kongrenin görev ve yetkileri
Madde 55:

Kongreler adını taşıdıkları yönetim kurullarının üst karar ve denetim organlarıdır. Kongrelerde her çeşit yurt sorunları, mahalli ve ülke genelini ilgilendiren her konu ile ilgili olarak görüşmeler yapılır ve mahalli konularda oluşturulan politikaların seçilecek yeni yönetim kurulunun icraatı için genel bir çerçeve oluşturması ve genel konularda oluşturulan görüşlerin parti yönetim kademeleri ve üst organlara götürülmesi yönünde kararlar alınır. Bu nedenle her kongre;
1. Kendi kademesi yönetim kurulunun bütün çalışmalarını tetkik ve müzakere eder. Gelecek hizmet dönemi için seçilecek yeni yönetim kurulunca yapılması gereken işler hakkında gerekli direktifleri verir, kararları alır.
2. Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağlar, olmayanları yönetim kurulu aracılığıyla bir üst kademeye gönderir.
3. Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu inceler, kabul veya reddeder.
4. Gelecek çalışma dönemine ait ve yönetim kurulunca hazırlanmış bütçeyi görüşerek karara bağlar.
5. İlçe kongresi; İlçe başkanını ve ilçe yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini, il kongresine gidecek delegelerin asıl ve yedek üyelerini yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
6. İl kongresi, il başkanını, il yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini ve kongreye gidecek delegelerin asıl ve yedek üyelerini yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer.
Kongre kuralları
Madde 56:
1. Kongrede ilk önce yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporu okunur. Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun hesap durumu hakkında görüşme yapılıp karar verilmeden seçimlere geçilemez. Aksi halde yapılan işlemler geçersiz sayılır.
2. Kongre isterse, yönetim kurulunun kesin hesap raporunu ve hesap durumunu, seçeceği hesapları inceleme komisyonuna verir. Komisyon derhal toplanır, en kısa zamanda raporunu hazırlar ve Kongre Divanına teslim eder.
3. Kongrede söz hakkı, Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Partili milletvekilleri, üst kademe temsilcileri, seçilmiş delege ve tabii üyeler ile onur üyelerine aittir. Kongre Divanının teklifi ve kongrenin kabulü ile diğer kişilere de söz verilebilir. Çalışma raporuna muhalefet şerhi vermiş olan kurul üyesine rapor lehinde söz verilemez.
4. Kongrelerde yönetim kurullarının ibrası için yapılacak oylamalara, o kademenin başkan ve üyeleri katılamaz.
5. Kongre tutanakları; Kongre Divanınca imzalanır. İlçe kongresinde üç, il kongresinde iki nüsha olarak düzenlenen bu tutanaklar Kongre Divanı tarafından kendi yönetim kuruluna, üst kademe yönetim kuruluna ve Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığına en kısa zamanda taahhütlü mektupla gönderilir veya imza mukabilinde teslim edilir.
6. Her parti üyesi, madde 35 de belirtilen tüm parti organlarında görev almak için aday olabilir, ancak organlardan sadece birinde görev alabilir.
7. İlçe ve il kongrelerinde, Başkan, Yönetim kurulu üyesi ve kongre üyesi seçilmek üzere aday olacak üyelerin adaylıklarını olağan veya olağanüstü kongrelerde kongre tarihinden 72 saat önce kongreyi düzenleyen organa bildirmeleri gereklidir. Genel Başkan, PM ve Merkez Disiplin kurulu adaylarının da, olağan veya olağanüstü Genel kurul tarihinden 72 saat önce adaylıklarını kongreyi düzenleyen makama bildirmeleri gereklidir. Daha sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.
Seçimlerin yapılması
Madde 57:

İl ve ilçe organları ile üst kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır;
Seçim yapılacak il ve ilçe kongrelerinin delegelerini belirleyen listeler, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilir ve kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar bildirilir.
Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra kongreye katılacakları belirleyen listeleri tasdik ve iade eder.
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce kongresi yapılacak kademenin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.
İlan süresi içersinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak kongresi yapılacak Teşkilata gönderilir.
Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi memur, diğer üyesi de aday olmayan üyeler arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula memur üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu; kanun, parti tüzüğü ve kongre yönetmeliğinin ön gördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
Bütün kongrelerde tüm adayların isimlerinin yer aldığı çarşaf liste yöntemi uygulanır.

Seçim kurulunca gönderilen seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verecek partili üye, nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmi bir belge ile delege olduğunu ispat ettikten ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzaladıktan sonra oyunu kullanır.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlerin veya tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.
İl ve ilçe başkanının yeniden seçilmesi
Madde 58: 
İl ve ilçe başkanı en fazla 3 yıl için seçilir, aynı kişi tekrar seçilebilir.
Şikâyet ve itirazlar
Madde 59:
 Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usullere göre yapılır;
1. Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar, o köy ve mahallede partiye kayıtlı üyelerin en az beşte ikisi tarafından toplantıdan sonraki 3 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu şikâyet konusu olan toplantıya ait dosyayı göndermesini ve görüşünü bildirmesini ilçe yönetim kurulundan ister. İlçe yönetim kurulu iki gün içinde bu isteği yerine getirir. İl yönetim kurulu, dosyanın gelişini izleyen iki gün içinde şikâyet ve itirazı iki gün içinde karara bağlar. İlçe yönetim kurulu görüşünü bildirmez ve dosyayı göndermezse İl yönetim kurulu beklemeksizin karar verir.
2. İlçe kongresine, seçim işlem ve sonuçları dışındaki sebeplerle ileri sürülecek şikâyet ve itirazlar, kongreye katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından, kongreden sonraki üç gün içinde yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulu, şikâyet konusu kongreye ait dosyayı inceler ve iki gün içinde karara bağlar. Taraflar il yönetim kurulunun bu kararına karşın kararın tebliğ ve ilanından başlayarak 3 gün içinde Genel Merkeze itiraz edebilir. Genel Merkezin kararı kesindir.
3. İl kongresine seçimler dışında yapılacak şikâyet ve itirazlar il kongresine katılan delegelerin en az beşte ikisi tarafından kongreden sonraki 3 gün içinde PM’ ne yapılır. PM, on beş gün içinde itirazı karara bağlar. PM ’nin kararı kesindir.
Bir ilçenin köy ve mahallelerinin tamamında veya bir kısmında toplantı yapılmadan yapılmış gösterildiği, ilçe veya il kongresi yapılmadan yapılmış gibi gösterildiğini PM haber alırsa, bu toplantı ve kongreleri geçersiz sayarak yeniden yapılmasını ister.
Yukarıdaki süreler içinde görevlerini yapmayanlar, ilgili evrak ve tutanakları kasıtlı olarak yok edenler ve işlerin gecikmesine sebep olanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.